Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
2 februari 2007
Wepperkes -tiisdei-
5 februari 2007

De tiid hat stil stien
Sneon stie der in nijsgjirrich artikel yn de Ljouwerter Krante oer de rubryk “gehoord en gezien”. Der stiene wat foarbylden bij fan eardere tiden en ien dêrfan kaam út 1966.

SDS 5 nei Aris
Woon Aris, de basketbal klup út Ljouwert hat sneon al wer ferlern. Ek mei dy Ljouwerter ploech giet it dus net goed. Yn 2007 hawwe se noch net ien kear wûn en dat seit wat at je twa kear yn de wike spylje moatte. Om út dizze negative spiraal wei te kommen hawwe se help ynroppen fan Klaas Okkema. Hij sil kommende sneon mei syn SDS 5 Aris de helpende hân biede en de ploech nei in oerwinning roppe.

Geruggie
Foarige wike melden wy dat Skelte Anema miskien fertrekke soe nei vv Warga. Hjir wie lokkich genôch neat fan wier sadat Skelte sneon gewoan skore koe foar SDS 1.

Sealtraine
Ek dizze wike is der wer sealtrainen foar de jeugd. De folgende alvetallen en trainers wurde ferwachte.

F4/F5 5-feb 16,00UUR ANDRE VINK
F3 5-feb 17,00UUR BAUKE DIJKSTRA
E3 8-feb 17,00UUR JAN SIMON JELSMA
E4 8-feb 17,00UUR JELMER DE BOER
F1 9-feb 17,00UUR SAMME OVERAL
F2 9-feb 17,00UUR CHRISTIAN

SDS League
Jim hawwe noch 6 dagen om jim nije team foar de SDS-League yn te leverjen(klik hjir).
Der binne ynmiddels al 10 teams ynlevere. Dit is mear dan oars.

Oanmelde
Jammer genôch lukt it op it heden net om je fia dizze webside op te jaan as nij lid fan SDS. Wolle je lid wurde, nim dan efkes kontakt op mei Koos Plantinga(till:0515-332448)

Greene
Juster heard yn de Jimbar tidens Ajax-Feyenoord:
“Dy Greene is seker in soan fan Chiel (en Blau)?”

Reaksjesnelheid
Spesjaal foar de SDS-keepers hawwe wy dit kear in spultsje om je reaksjesnelheid te mjitten(klik hjir).

Pikefel(11)
Hjir it publyk fan Eintracht Frankfurt dat it stadion fan Bröndby op en del gean lit(klik hjir).