Wepperkes -moandei-

Jûn ledegearkomste!
6 november 2006
Wepperkes -tiisdei-
7 november 2006

Ledegearkomste
Jûn is de ledegearkomste fan SDS. It begjint om 20.00 yn de kantine fan de Skoalleseize. Alle leden fan SDS binne fan herte wolkom. Klik
hjir foar de útnoeging.

Pupil of trainer fan de wike

Sneon wiene Kevin Hee en Pieter Sytsma de pupillen fan de wike. Sij hongen net yn it stek of pleagen de reservespilers. Nee, sij sieten op harren wize de wedstryd te analisearen en it fingerke fan Pieter seit genôch. Pieter seit hjir tsjin Hee: ” It liket mij goed om noch te wikseljen. Wesley der yn en Hendrik der ut, wat fynsto Kevin.?

Opmerklik

Marcel Frankena triuwt hjir Wesley Hoitinga it fjild yn tidens de wdestryd SDS 1 – Blauw Wit 1. Wesley wist net wat him oerkaam want stie hij ferline wike sneon net yn SDS 6 te fuotbaljen tsjin Balk 4?

Futsal: FCL 3 út de kompetysje
De sealfuotballers fan SDS 2 moasten ôfrûne woansdei fuotbalje tsjin FCL 3. Dizze wedstryd gie om ûnbekende reden net troch. Dirk-Yde Sjaarda gie der efteroan en kaam mei it folgende antwurd fan Hilko Postma fan FCL:
Ons 3e is door ons uit de competitie gehaald. De spelers vonden de afstanden te ver in deze klasse. Soms vroeg weg en laat thuis en meestal door de week. De boete die ons is opgelegd door de KNVB was niet mals (plm 630,- Euro).
Wij konden pas ons 3e terug trekken nadat we 2x(?) niet waren opgekomen.
gr
Hilko Postma
Futsal Club Leeuwarden

SDS F2 wint wer

Grutte freugde bij in doelpunt fan F2. De spilers hiene de bylden fan de tillefysje goed opnommen en drukten de doelpuntenmakker aardich plat.

Berenloop
Samme Overal en Marten Faber hawwe juster meidien oan ‘e Berenloop op Skylge. Moarn binne hjir de foto’s te sjen.

De earmtakke fan de wike

Wij binne benijd at dit ek in foarûndersyk oplevert troch de KNVB.

SDS C1 werom fan Amelân
SDS C1 hat sneon op Amelân fuotballe. Hjir it ferslach fan André Vink:
SDS C1 Heeft het zwaar tegen de ploegen waar veel tweede jaars C1 spelers in spelen. Geel – Wit bestond uit jongens van gemiddeld een kopje groter, en een stapje sneller. We kwamen na goed 10 minuten spelen op een 0 – 1 voorsprong. We speelden met een defensief blok van Sicco, Jan, Christiaan en Stefan. Dat nieuwe concept lukte heel goed de eerste 25 minuten. Na een corner van Geel-Wit dacht Sicco even dat hij keeper was en de scheid gaf een penalty. 1 – 1. Toen knapte er iets en was de concentratie weg. Na een eindstand van 10-1 waren de leiders en de trainer niet ontevreden over de getoonde inzet. Jammer dat er dubbele cijfers uitrolde want de verhouding op het veld was anders. Na een hapje en drankje werd de thuisreis aangegaan, een “wereldreis-ervaring” verder, maar 3 punten armer. Volgens leider Pieter haalde een verdwaald paard onze boot in, dit beest zei  “ik ben toch sneller hihihihihihihihihihi…..”

Harsens derby(16)
Yn dizze rubryk hjoed noch efkes dy geweldige eigen goal fan Steau Boekarest tsjin Real Madrid fan foarige wike(klik
hjir).