Jûn ledegearkomste!

Wepperkes -snein-
5 november 2006
Wepperkes -moandei-
6 november 2006

Hjir de útnoeging foar de ledegearkomst fan SDS fan jûn:

Ledegearkomste

Fuotbalferiening SDS

Moandei 6 novimber 2006

jûns om acht oere
yn ‘e kantine  fan de Skoalleseize

 

 

Wurklist

 

1.       Iepening

2.     Fêststellen fan de wurklist

3.     Oantekens fan de ledefergadering fan
14 novimber 2005

4.     Jierferslach skriuwer

5.     Ferslach jongerein kommisje

6.     Jierferslach fan de ponghâlder en fêststellen
fan de begrutting

7.     Ferslach kaskommisje en ferkiezing
nij kommisje lid

8.     Fêststellen kontribúsje

9.     Pauze

10.  Bestjoersferkiezing:

     ôftredend en net op nij te beneamen:
Rienk Wiersma, Eddy de Boer
en Tinus Hoekstra       

     foardracht fan it bestjoer:
Douwe Dirk Reitsma en Koos Plantinga**

11.   De nijbou foarderingen.

12.  Rûnfraach

13.  Slúting

 

** Nammen fan tsjinkandidaten kinne oan in kertier
foar de fergadering yntsjinne
wurde by it bestjoer.

 

Oant sjen op moandei 6 novimber oansteande!!!

 

                                                                                               It bestjoer