Wepperkes -moandei-

Spikers SDS-partoer bliuwe leech.
24 juni 2007
Seleksje SDS 1 is rûn.
26 juni 2007

Nije fersoarger
Yn de wandelgangen hawwe wy fernommen dat SDS 1 in nije fersoarger hat. Wa ’t dit is en wêr ’t hy weikomt is ús net hielendal bekend. Hooplik kin ien ús der mear oer fertelle. Mail it nei info@vv-sds.nl.

WK
Moarntejûn sil der yn Wommels wer fuotballe wurde. Op it fuotbalfjild sil in stik of wat jonges om 19.30 los. Wa ’t nocht hat kin ek wol efkes meidwaan.

De poll
Wolle jim noch oer it hichtepunt fan SDS stimme, dan kin dat hjir noch altiten. Der hawwe ynmiddels al hast 100 minsken stimd.

De lul
Freed 6 july giet Rinse Joustra(SDS 6) trouen mei Martzen Tiemersma. Ôfrûne sneon hie hy syn bokkedei. Rinse stie der kreas op(klik
hjir).

Spits
Mocht SDS noch op syk wêze nei in balfêste spits dan hat Tsjalling Sikma al ien op it each. Dizze tip krigen wy fan him(klik hjir).

Ho!!!
It mei dúdlik wêze dat Feyenoorders it net echt wend binne om in feessie te fieren……..(klik hjir).