Seleksje SDS 1 is rûn.

Wepperkes -moandei-
25 juni 2007
Wepperkes -woansdei-
27 juni 2007

Yn neifolging fan Easterein en Wommels komt ek SDS 1 mei syn “nije” seleksje. Marcel Frankena hat de folgende 25 nammen foar kommend seizoen op papier setten:

 
SDS 1 seizoen 2007-2008
hspace=0 Jaap Toering
  ?   Kasper Hoek
               (nije keeper ôfkomstich fan Franeker jeugd)
hspace=0 Floris Hiemstra
hspace=0 Tsjeard Halbersma
hspace=0 Jacob-Klaas Haitsma
 Erik Haitsma
 Henk Postma
 Anne Stenekes
 Harm Stremler
 Tsjipke Klaas Okkema
 Jildert Hylkema
 Feiko Broersma
 Redmer Strikwerda
dsc04757_small.jpg Jelmer Posthumus
hspace=0 Arjan Posthumus
 Wesley Hoitinga
 Tsjalling Sikma
 Skelte Anema
hspace=0 Hendrik de Jong
 Dirk de Jong
 Dirk-Yde Sjaarda
                     (it hiele seizoen fuort)

 Mark Postma
                   (fanôf ein augustus in heal seizoen fuort)

 Robert Sybesma
hspace=0 Feite de Haan
hspace=0 Geert Dijkstra


Der is in nije fersoarger by SDS 1. Syn namme is Dooitzen Nauta. It liket derop dat hy geregeld op tongersdeis(as it nedich is) en sneons oanwêzich wêze kin.
 
De technyske staf sjocht der fierder sa út: 
Rene Zijlstra as leider
Gert Jan Hiemstra as assistent-trainer
Anne Brouwer as grinsrjochter
Marcel Frankena is de haadtrainer.


Mei tank oan Marcel Frankena.