Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
22 april 2006
Wepperkes -tiisdei-
24 april 2006

Sneon gjin fuotbal
Kommende sneon is der gjin fuotbal. Dat hat te meitsjen mei it feit dat it in dei letter keningjinnedei is. Om dy dei net yn ferfeling troch te bringen kin der folop keatst wurde. En yn
Wommels en yn Easterein is in keatspartij.

SDS C1
SDS C1 gie sneon ûnferwacht ûnderút by Makkum. Klik
hjir foar it ferslach fan Klaas P.

13 maaie
Dat is in datum om frij te holden want dan wurdt it SDS seizoen ôfsluten mei in stikje muzyk yn de kantine. Fansels wurde yn alle gefallen de senioren en supporters allegear ferwachte. Muzyk is der fan de
Edward Baker one man band.

Stoffel
Dit boerd hong sneon by in fjild fan VIBOA yn Winsum(Grins).

It wurdt tiid dat it buordsje “Stoffel Maaitiid Fjild” der komt te hingjen.

Balkon
Dizze reaksje krigen wy fan Ate Feike oer it balkontaferiel(sjoch wepperkes snein):
Efkes oer dat balkon. 6 maaie, folgens my, moatte de Oeversweltsjes tsjin Workum. Dikke kâns dat wy dan it balkon al nedich ha. Miskien dat jim it op dy sneontemiddei opbouwe kinne. Jim meie de sleutel wol even fan te voren ophelje. Wij sille dan wol op ‘e karre troch de gemeente gean.. Alfest tige tank.
A.F de B.

Jammer
we moesten tegen Irnsum F2
het was een spannende wedstrijd tot jorrit een eigen doelpunt maakte [op zijn verjaardag] maar gelukig maakte jacob in de zelfde minuut 1-1 maakte.
naar de rust maakte matthijs de 2-1. een toen was er weer een doelpunt voor de tegen partij toen werd het 2-2 en toen skoorde jacob nog een doelpunt toen stond het 3-2 maar we verloren tog met 4-3
bote jellema

Swarte listen
Om foar te kommen dat Eddy de Boer dizze wike elkenien opbelje moat, omdat de foto en it formulier noch net binnen is, drukke wij noch ien kear de swarte list ôf, mei it dringende fersyk om de boel no foar elkoar te bringen.

M   BROUWER WOMMELS
L.J. V D BRUG HENNAARD
Y.   BURGGRAAFF LOLLUM
R VAN DIJK LEEUWARDEN
J.   DOTINGA WOMMELS
F.E.   DUIPMANS EASTEREIN
J.K.   HAITSMA WOMMELS
A.   HOEKSTRA WOMMELS
TJ   HOEKSTRA EASTEREIN
H DE JONG WOMMELS
J.   JORRITSMA ITENS
D   KOOL KUBAARD
K.   MALDA WOMMELS
S.   NAUTA ITENS
S.   RISPENS WOMMELS
J.   STENEKES WOMMELS
G.O.   VELDSTRA WOMMELS
F.R.   VELLINGA BOLSWARD
T.   VERMEULEN KUBAARD

P. DE BOER WOMMELS
R DE BOER WOMMELS
S   BRUINSMA EASTEREIN
E H   COUPERUS EASTEREIN
C   GAASTRA EDENS
R DE KROON HIDAARD
J.   LUITEN ITENS
M   POSTMA RIEN
W J   POSTMA WOMMELS
A.   REITSMA RIEN
G.   RIENSTRA WOMMELS
W.H. V D SCHAAR WOMMELS
A.C.   STRUBBE WOMMELS
G   TESSEMAKER EDENS
S   TESSEMAKER EDENS
A S   TURKSMA WOMMELS
E.G.   TURKSMA WOMMELS
Y S VAN DER VELDE WAAXENS
J. VAN WIEREN WOMMELS

Echte supporters!
Gearard Posthumus is in echte SC Heerenveen-supporter. Sneon gie hy mei noch sa ’n 60 lju nei de útwedstryd fan SC Heerenveen yn Kerkrade tsjin Roda JC. Dat betekent dat hy sa ’n 300 kilometer hinne en werom yn de bus moast. Dat binne nochris echte supporters. Dizze foto’s fûnen wy fan Geraldinho op www.feanfans.nl.

Gearard fult de bline pool yn.

Gearard hie aardich romte yn it útfak.

Der wie genôch romte yn de bus om je efkes del te jaan weromreis.

Net handich
It kin gebeure. It is moandei en je tinke efkes handich te wêzen…..(klik
hjir).