Evenementen in november 2022

Wepperkes – tongersdei-
9 juni 2005
Wepperkes -sneon-
11 juni 2005

Noch wat sfear foto’s fan it útsje fan B1

It falt net mei de naue Sebeare troch te kommen

Feiko hie Harm no ek in spaan jûn en sa namen sy gelyk de kop


Foar sommigen moast er in droech sjurt komme om net te ferklomjen


Op de wâl werom earst mar efkes op de foto en om te tellen at se der allegear noch binne.


Dit wie in wike lyn noch in ko fan de famylje Anne en Nynke de Boer.


Neffens de kenners wie dit gâns lekkerder as de bigmac fan macdonald