Wepperkes -freed-

Seleksjes SDS 1,2,3 en 4.
18 februari 2005
Ôflast
19 februari 2005

Higuita

Dit is dochs folle moaier dan in bal klemfêst??

Wa is Kidoki?
Wy krigen 3 oplossingen binnen op ús fraach; wa is Kidoki?

Wij tochten fan Bayern?
Groeten van sicco..
Nei djip ûndersiik bin ik der efter kaam dat Kidoki in frouenkledingmerk is.
Groet, Hendrik Engbrenghof
Neffens my is it famylje fan O.Kidoki………
Willem.
Ek de ynternetredaksje hat gjin idee fan welke club dit sjurt is en wa as Kidoki is. It kloppet al dat Kidoki in frouenkleanmerk is.
Miskien kin Tsjerk Okkema ús ek noch de foarkant fan dit sjurt maile om ús fierder te helpen? Mocht in oar wat witte, mail it dan nei info@vv-sds.nl!

Soe dat nûmer dan stean foar de kupmaat?

SDS F5
Sa as wy earder al melden, docht SDS de rest fan it seizoen mei oan de kompetysje mei in ekstra F-team. It ploegje stiet ûnder lieding fan Bertus Bootsma en Johan Heerma. Sy spylje hun thúswedstriden tagelyk as SDS 1, dus oan publike belangstelling sil it hun net ûntbrekke. Yn de kommende Treffer kinne je wat lêze oer SDS F5. Op dizze side kinne je ûnder “junioren” by “SDS F5” fine wa as allegear yn dit team sitte.

De Weide 2
SDS 2 moat moarn út nei De Weide(Hoogeveen). De Weide is ien fan de weinige clubs dy ’t as reserve-team in eigen webside hat. Jimme kinne him hjir besjen.

Miskien letter mear!