Seleksjes SDS 1,2,3 en 4.

Futsal: SDS 1 en 2 winne.
17 februari 2005
Wepperkes -freed-
18 februari 2005

As it waar wat goed bliuwt dan wurdt der troch in soad teams moarn wer fuotballe. SDS 1 moat nei Kollumersweach om tsjin Friese Boys te fuotbaljen. SDS 2 giet nei De Weide(Hoogeveen) en SDS 3 nei Mulier. SDS 4 spilet thús tsjin Beetgum lykas A1 en B1. SDS 5 giet helaas net troch.

Mocht it fuotbaljen moarn trochgean dan sjogge de seleksjes der sa út.
 

Earste: Remco, Wichard, Jacob-Klaas, Floris, Jan-Simon, Feite, Kees, Tjipke-Klaas, Harm, Mark, Skelte, Robert, Hendrik en Dirk-Yde.
 
Twadde: Anne, Tsjeard, Henk, Jappie, Jeroen, Frank, Stefan, Ruurd, Willem, Anco, Arnold, Jan en Harm-Auke.
 
Tredde: Ronny, Jeroen, Lieuwe, Wouter, Jentje, Pieter en ????
 
Fjirde: Makket Ids freed bekent.
 
Fiifde: Tsjinstanner te min minsken. Je snappe der niks fan.
 
Wa binne der net?
In hiele protte
(wêrûnder Robert Hoekstra(lêst fan ‘e ribbekast) en Gerrit T. en H.).