Wepperkes -freed-

Seleksjes sneon 24 feb.
23 februari 2007
Utslaggen sneon 24/2.
24 februari 2007

Mooglik traine
Poerbêste âldsjes fan it 5e,
At it fuotbaljen moarn ôflast wurd, dan geane we efkes trainen!
Om 12.45. We moatte al wat yn it ritme bliuwe.
In stikje team-building liket my net ferkeard.
It is min of mear ferplicht!
Dus kom allegearre!
Groetnis Klaas

Jammer
It fjild by Mulier leit der moai by. Jaap hat sels ekstra syn bêst dien om syn freonen út Easterein in plezier te dwaan:
Het veld ligt er mooi bij voor zaterdag. Heb vandaag even extra mijn best gedaan. Ik hoop jullie allen te zien bij mulier.
Groeten terreinknecht
(jeep)
Spitich foar Jaap giet de oefenwedstryd tusken Mulier 1 en SDS 1 sneon net troch. SDS kint aardich wat blessures en kin net mei genôch spilers komme.

Seleksjes
De seleksjes foar sneon binne wer rûn. Klik hjir om se te besjen.

Boekholts
Ús berjocht oer de Boekholts(Jaap en Korné) klopte juster aardich. Jaap Boekholt hat in nije baan krigen yn Drinte en sy binne dêrtroch dwongen om te ferhúsjen. Wannear ’t sy ferhúsje sille is noch net bekend.

Op nei de Kuip
De folgende Feyenoord fans geane yn alle gefallen mei op 22 april at Feyenoord it opnimt tsjin NEC.

Nr. Namme Wenplak
1 Klaas Okkema Easterein
2 Dirk-Yde Sjaarda Easterein
3 Durk Okkema Easterein
4 Marco Hoekstra Easterein
5 Lysbeth Huitema Easterein
6 Marten Faber Easterein
7 Samme Overal Easterein
8 Ab de Bruin Easterein
9 Yvon de Bruin Easterein
10 Jan-Rinse Blanksma Easterein
11 Jan Blanksma Tsjerkwert
12 Klaas Overal Easterein
13 Baukje Overal Easterein
14 Klaas Pompstra Easterein
15 Jarco Pompstra Easterein
16 Christian Hoekstra Easterein
17 Tjerk Okkema Easterein
18 Doede-Rients Okkema Easterein
19 Sietske Okkema Easterein
20 Johannes Tichelman Kubaard
21 Timen Vermeulen Kubaard
22 Yde Sjaarda Easterein
23 Tinus Hoekstra Easterein
24 Geert Hiemstra Easterein
25 Aant Hofstra Wommels
26 Rixt Vijlbrief Grou


Der kinne noch in stik as wat bij. Dat kin dit wykein noch, dêrnei wurdt er sjoen nei “net-SDS-ers” dy’t graach meiwolle. Opjaan bij Dirk Yde Sjaarda.

Tige tank
De amateurkenner fan Nederlân dy’t ferline wike op besite wie bij SDS stjoerde noch efkes in mailtsje nei André Vink.
Ha (tweede)naamgenoot;
Alles goed?
Ik wou je nog zeer danken voor de mooie rondleiding en de uitleg over de kerk.
Een indrukwekkend bouwwerk zeg.
En je weet er zeer veel van, dat is mooi man!
Ik vond het in ieder geval erg leuk om te mogen meemaken.
Als ik nog eens iets voor jouw kan doen hoor ik dat natuurlijk graag Andre.
Eerst maar hopen dat op de Strijphorst de Sosef boys van SVH zich handhaven, ook al zal dat niet makkleijk zijn met een uitwedstrijd tegen NSVV voor de boeg.
Maar alles kan, de mentaliteit in het Westland en die in Littenseradiel is toch niet zo heel anders?
Maar de mensen misschien wel?
Zeg jij het maar als deskundige!
Andre ga zo door met fluiten en kosteren en hopelijk tot ziens
groeten
Chris.

Pikefel(17)
Nee, it leit net oan jo beeldskerm(klik hjir).