Seleksjes sneon 24 feb.

Wepperkes -tongersdei-
21 februari 2007
Wepperkes -freed-
23 februari 2007

Troch allegear blessures en oare eigenaardichheden wie it juster noch in hiele toer om de seleksjes foar elkoar te krije. Dat wylst SDS 1 net hoecht en SDS 4 net mear bestiet. Dit is it rissultaat:

SDS 2 – CVVO 2 14.30
Kees Adema
Tsjipke Okkema
Henk Postma
Robert Sijbesma
Dirk Yde Sjaarda
Anne. Stenekes
Jaap Toering
Geert Dijkstra
Dennis Dijkstra
Robert Hoekstra
Wesley Hoitinga
JanSimon Jelsma
Stefan van Krimpen
Dirk de Jong
SDS 3 – Makkum 2 12.15
Remco Bervoets
Harm Stremler
Wichard Deinum
Anco Elgersma
Marten Faber
Wouter Hylkema
Ruurd Boorsma
Lieuwe Meijer
Jentsje Jorritsma
Syb Overal
Frank Rypma
Jan  Stenekes
Gerlof  Veldstra
Jeroen Wagenaar
SDS 5-Blauw-Wit 9 12.45
Jaap Boekholt
Eddy de  Boer
Ids Boersma
Bertus Bootsma
Stoffel Bouma
Ype Burggraaff
Sipke Hiemstra
Aant Hofstra
Piet Kempe
Klaas  Molenmaker
Roel Sijbesma
Ype Tiemersma
Folkert R Vellinga
Klaas Visser
VOG 2 – SDS 6 12.45
Pieter L   vd Valk
Lieuwe vd Brug
Romke de Jong
Rudy Dijkstra
Harm A Dijkstra
Pieter Groenveld
Bas de  Haan
Gerlof J Hofstra
Rinse Joustra
Jacob S Joustra
Willem Veenstra
Tiemen Vermeulen
Arjen van Putten
Ivo Donath
Bant A1 – SDS A1 13.00
Korné
Johan Postma (B1)
Ewout de Boer (B1)
Sybren
Ids
Steffen
Redmer
Ralph
Eeltje
Andrew
Jildert
Jelmer
Paul
Thomas
Klaas de Haan