Wepperkes -freed-

SDS League: Snel,Save en Simpel pakt wykpriis!
27 december 2007
Liftdream
28 december 2007

SDS-sealtoernoai(senioaren en de A’s)
Moarntejûn is der wer it jierlikse SDS-sealtoernoai foar de senioaren en de A-junioaren. It begjint om 19..00.
Foar it sealtoernoai wurdt der op rekkene dat yn elts gefal fan SDS 1, 2, 3 en de A-junioaren eltsenien komt. Jou je noch wol efkes op by
Durk of Willem.

SDS-statistiken
Sommige minsken binne wol benijd hoefolle besikers de SDS-side no sa deis hat. Der is in webside wêr ’t jim dit besjen kinne(klik
hjir). Mei de Krystdagen wurdt de webside dúdlik wat minder besocht.

SDS C1
Juster hie SDS C1 it KNVB-toernoai. As sy wûnen dan moasten sy hjoed yn Snits sealfuotbalje. Wy binne benijd hoe ’t dit allegear ferrûn is. Mail it nei info@vv-sds.nl.

Sterke poule
SDS siet op it Krysttoernoai fan Frentsjer dúdlik yn in sterke poule. De earste 4 út dizze poule gienen troch nei de 16e-finales en kamen mekoar úteinlik wer tsjin yn de heale finales. Meskenbouw wûn it úteinlik, Herberg de Bogt waard twadde, Lovis Design tredde en SDS fjirde. Dit wie ek de einstân yn de poule.

Noch 4 kanshawwers

wa oantal plak op
  punten ranglist
Dirk de Jong 12 3
Bauke de Boer 10 2
Johan Delfsma 10 3
Remco Bervoets 10 3
Gearard Posthumus 9 2
Willem Wijnia 9 3
Roel Sijbesma 9 4
Aant Hofstra 8 4
Pieter Kamstra 8 4
Feike Jorritsma 7 4
Immie Kamstra 7 4
Pieter Wesselius 7 5
Alise de Vries 7 5
Tjerk van der Pol 7 6
Fedde Wiersma 7 6
Habtamu de Hoop 6 6
Bas van der Wey 4 6
Sipke Hiemstra 4 7
Ate F. de Boer 4 7
Johan de Graaf 1 11
Harm A. Dijkstra 1 11
Op ús fraach hoe’t it komt mei it oantal punten fan sc Hearrenfean wie der flink optimisme. Wij moatte mei noch 1 wedstryd te gean konstateare dat er noch 4 kânshawwers binne.

Nije trainer
No ’t SC Heerenveen 2 kear efterelkoar ferlern hat is it mar goed ek dat der folgend seizoen in nije trainer komt. Mar wa moat it oernimme fan Verbeek? Jol? Van Basten? Korbach? Klik
hjir om ús witte te litten wa it fan jim wurde moat.

Fluite
It is miskien net in goed idee om Jos Zonderland of Piet Kempe by SDS wedstriden fluitsje te litten(klik
hjir).

VI-kwis
Dizze wike hawwe sy by de VI in Champions-League-kwis. Dizze is wer aardich dreech(klik
hjir). It is de muoite wurdich om mei te dwaan. Ien fan de wepmasters wûn mei de foarige kwis in prachtich Ajax-sjurt mei handtekeningen.