Wepperkes -freed-

Wepperkes -tongersdei-
17 oktober 2007
Wepperkes -sneon-
20 oktober 2007

Alle SDSers op èèn foto. 

Zaterdag 20 oktober willen we met alle SDSers op èèn foto om 12.15 uur op sportpark de Skoalleseize.

Iedereen wordt verwacht in SDS tenue dus de spelers in SDS shirt of trainingspak(van de sponsor) de leiding in coachjassen het bestuur in SDS polo en de vrijwilligers, suporters en freonen fan SDS met SDS sjaal om of SDS paraplu op en de sponsers met hun eigen sponsorshirt aan. 

De junioren, senioren,sponsors, freonen,supporters, en vrijwilligers kunnen daarna meedoen aan levendtafelvoetbal de pupillen hebben smorgen’s het Meinte Sixmatoernooi en moeten even blijven voor de foto.

De foto wordt gemaakt door Jaring Rispens.

Deze dag wordt de nieuwe kantine geopend hierbij worden alle SDSers uitgenodigd.

Bijvoorbaat bedankt voor jullie komst en een leuke dag toegewenst.
Het Bestuur van vv SDS

Veiling
Morgen is van 10.00 tot 15.00 uur de berging open. Iedereen kan een bod uitbrengen op de oude spullen, ze zijn ter plaatse te bekijken en het formulier kan in de daarvoor bestemde melkbus gedropt worden.

Libjend tafelfuotbal
It libjende tafelfuotbal sneon is net allinnich bestemd foar alle senioaren, mar ek foar de A- en B-junioaren.

Meinte Sixma-toernoai
It Meinte Sixma-toernoai is moarn fan 9.30 oan ’t 12.00. Dit is foar de D-, E- en F-pupillen.

Programma sneon
Der is dus moarn fan alles te dwaan op sportpark De Skoalleseize. Jim kinne it hiele programma foar sneon hjir sjen.

SDS 2 spilet gelyk
Tongersdeitejûn hat SDS 2 oefene tsjin Oeverzwaluwen 2. Dizze lêste ploech wurdt traind troch Eastereinder Klaas Okkema. De útslach wie 0-0

Jong wint werris
7 jonkjes wûnen it tongersdei fan 7 âldtsjes. Foaral PvanP wie op lêst op dreef wylst hij noch mar ien skoech hie wêr’t hij op rinne koe.

Freonen fan SDS

Ype Tiemersma en Willem Twijnstra binne drok dwaande yn de kantine om de buordsjes fan de freonen fan SDS in moai plak te jaan.

Kitte

Dit sil dochs net in grap wêze. Dúdlik te sjen is dat Henk Bootsma de bierkraan ticht kit. Dat wurdt moarn kofje slobberje en fris drinke.

Gjin emoasje, wol kâld
It wie justerjûn yn de âlde kantine gjin emosjineel ôfskie. Wol kâld. Wij tinke dat Enne Bruinsma it ljocht út dien hat, wylst hij dêrfoar de oanwêzigen traktearde op wat frikandellen (om waarm te bliuwen).

Moaiste goal
Yn Spanje hawwe sy it ôfrûne wykein stimd foar de moaiste goal ea yn Spanje. Mei de nûmer 1 kinne wy it wol iens wêze. By de nûmer 2 bekrûpt ús in naar gefoel….(klik hjir).

Miskien letter hjoed noch wol mear.