Wepperkes -freed-

Wepperkes -tongersdei-
25 september 2007
Seleksje sneon 29-9
28 september 2007

Netsjes
De futsallers fan SDS 1 hawwe ynmiddels al 6 punten út 3 wedstriden. Hjirmei dogge sy it net gek. Sy steane sels 2e(klik hjir).

Ek netsjes
Ek de futsallers fan SDS 3 dogge it best. Sy ferkere yn in beste kondysje en binne hast net te ferslaan. De tsjinstanners hawwe dat yn ‘e gaten. SDS 3 gie foarige wike net troch en sy hoefden fan ‘e wike alwer net.

Sneu
De PSV fans hiene it dreech juster. Bij it oankommen giet it der oer, yn de klaaikeamer, nei it trainen. Moedich wie dan ek dan Harm Auke om dochs ek noch efkes nei de kantine te gean. Hoewol, hij hie trije kear wûn yn de partij op de training en dan kinne je je best efkes sjen litte.

29 man der net
De seleksjes fan alle seniorenalvetallen steane wer op de side. Opfalt is it feit dat mar leafst 29 spilers of ien of oare reden net meidogge sneon. Dat fine wij in hiele protte.

Yn it sân
Op de Skaolleseize is it allegear sân. Alles wurdt klear makke foar it strjitlizzen. Nije wike freed en sneon sille de strjitlizzzers oan de slach.

Turkey, turkey
Gerlof Jan Hofstra is snein nei Turkije gien. Hij lit ús witte dat hij goed oankommen is en fansels gie hij syk nei in Turkse “Skoalleseize”

Vandaag (woensdag) hebben we het stadsgezicht van het district van Fenerbace mogen aanschouwen. Waar we gelijk van het stadion van de plaatselijke voetbalclub genoten hebben.
De tickets van Fenerbace – PSV zullen we proberen te bemachtigen. Wedstrijddatum 11-11-07.

Kreas
VV Nijland hat sûnt inkelde wiken in nije webside. Wy moat sizze dat it der op it earste gezicht gelikt útsjocht(klik hjir).

Amateurs
P(erongeluk)S(chorsing)V(ergeten)……. Amateurs?????Dit soe by de amateurs net gebeure(klik hjir).