Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
26 september 2007
Utslaggen sneon 29-9
28 september 2007

Oeverzwaluwen 1 – SDS 1   14.30 oere (fuort 12.45)
Skelte, Syb, Erik, Tsjeard, Floris, Tsjipke, Henk, Tjalling, Dirk Yde, Kasper, Jildert, Jelmer, Harm, Jaap  en Anne.

Genemuiden 4 – SDS 2   12.30 oere fuotbalje (fuort 10.00 )
Jacob Klaas, Andrew, Feite, Dirk, Donny, Bote, Arjan, Redmar, Dennis, Pieter, Jan Simon,  Sjoerd, Sybren en Korné.

SDS 3  – Harkemase Boys 3   12.15 oere (der wêze 11.28)
Douwe, Bauke, Marten, Gerrit, Arjen, Ralph,  Remco,  Paul, Steffen,  Anco, Jentsje, Hjalmar, Jeroen en Jappie.

SDS 4  – TOP 3  14.30 oere (der wêze 14.00 oere)
Sjoerd, Jelte, Gerlof, Lieuwe, Rudy, Ivo, Romke, Gearard, Coen, PvP, Willem, Tiemen en Bas vd W.

NOK 4 – SDS 5  14.00 ( fuort 12.45 oere)
Jaap, Eddy, Ids, Bertus, Stoffel, Tas 100, Tjeerd, Aant,  Durk, Roel, Ype, Folkert en Wouter (?).

De folgende 30 (!!) spilers dogge sneon net mei:

Robert S (búk)
Hendrik (net fit)

Robert H. (knibbel)

Stefan (rêch)
Klaas M. (knibbel)

Sipke (mei Pytrik op stap)

Geert (blessure)

Wesley (blessure)
Jeroen B.(knibbel)

Willem (konten woskje)

Frank (ûngetiidzje)
Pytrik (mei Sipke op stap)

Jan (lêst fan magnetysk fjild)

Gerrit H. (bliuwt secret)

Wichard (Sateliten pleatse)
Christiaan (yn nije kantine oan de slach)

Jelle (fluitsje)

Ype B. (ankel)
Piet (ankel)
Jacob (te skouten nei Skearnegoutum)
Klaas (mei de D1- nei Snits)

Trienus (knibbel)

Gerrit T.(knibbel)
Jos (drinkende fytsers oanhâlde)
Pieter G (tegelpaad omlizze)
Rinse (foto’s ynplakke)
Gerlof Jan (broadsje kebab ite)
Bas de H (cd’s ferkeapje)
Erwin (geen idee)
Johan(mei in ponge by de doaren lans)