Teamyndielingen jeugd 2015-2016

SC Heerenveen-klinik!
22 juni 2015
Wedstrydstypje SC Heerenveen – MVV
24 juni 2015

De teamyndielingen foar de jeugd fan SDS binne rûn.
Jim kinne se
hjir en hjirûnder fine.
Dizze yndielingen binne definityf, mar fansels kin it altiten noch sa wêze dat der troch net foarsjoene
omstannicheden dingen feroarje.

Team 15-16 Voornaam Volledige naam
A1 Lourens Pol, van der L.
A1 Remon Bouma,  R.
A1 Martijn Hoogerwerf, M.
A1 Almar Kramer, A.
A1 Pieter Sijtsma, P.
A1 Wiebe Vellenga, W.
A1 Habtamu Hoop, de H.
A1 Jorrit Veldman, J.
A1 Watze Jacob Wal, v d W.J.
A1 Frank Bervoets, F.
A1 Gertjan Bootsma, G.
A1 Jorrit Hofstra, J.
A1 Gerwin Sijbesma, G D
A1 Piter Pol, van der P
A1 Yward Zijlstra, Y.
A1 Inne Heerma, I.

Team 15-16 Voornaam Volledige naam
B1 Jurjen Tacoma, J.
B1 Niels Hazewindus, N.
B1 Jesse Wijnia, J.
B1 Hans Bootsma, H.
B1 Jan Sijtsma, J.
B1 Wytse Yntema, W.
B1 Steven Vellinga, S.
B1 Robin Weg, van der R.
B1 Wesley Wint, van de W.
B1 Nykele Pieter Okkema, N.P.
B1 Luuk Schaar, van der L.
B1 Wierd Hofstra, W.
B1 Kees Horst, van der K.
B1 Bote Altenburg, B.
Aantal B1 14  
B2 Jonathan Walta, J.
B2 Jitse Meer, van der J.
B2 Solomon Hoop, de S.
B2 Rients Boer, de R..M.
B2 Luuk Walstra, L.
B2 Jack Slof, J.
B2 Sjoerd Wiersma, S.
B2 Joshua Walta, J.
B2 Hedzer Brandsma, H.
B2 Jildert Meer, van der J.
B2 Willem Koopmans, W.
B2 Rutger Wiersma, R.
B2 Tjalling Tjalsma, T.
B2 Grietzen Gaastra, G.
Aantal B2 14  

Team 15-16 Voornaam Volledige naam
C1 Johannes Sijbesma, J.
C1 Hendrik Eems, van der H.
C1 Kent Schaar, van der K.
C1 Sjoerd Boer, de S.
C1 Lars Lelyveld, van L.
C1 Sietze Marten Stoffelsma, S.M.
C1 Steven Pol, van der S.
C1 Mark Klijnsma, M.
C1 Sander Hazewindus, S.
C1 Stan Korbach, S.
C1 Merijn Petra, M.
C1 Wiltsje Aardema, W.
C1 Tjitse Postma, T.
C1 Douwe jan Vellinga, D.j.
C1 Tjerk Ebbinge, T.
Aantal C1 15  
C2 Jurjen Bouma, J.
C2 Wessel Schraa, W.
C2 Bartle Postma, B.
C2 Aiso Agricola, A.
C2 Jasper Bergmans, J.
C2 Reitse Spoelstra, R.
C2 Eeltsje Bootsma, E.
C2 Jeffrey Werf, van der J.
C2 Almer Haagsma, A.
C2 Jorrit Engelsma, J.
C2 Halbe Willem Overal, H.W.
C2 Michael Weg, van der M.
C2 Ruerd Andringa, R.
C2 Anco Bervoets, A.
C2 Tristan Hiemstra, T.
C2 Arjen Schaap, A.
Aantal C2 16  
C3 Ynze  Sybren Leyenaar, Y.
C3 Dirk Breeuwsma, D.
C3 Stijn Schildkamp, S.
C3 Eljer Wiersma, E.
C3 Remco Abma, R.
C3 Giel Koenen, G.
C3 Gerben Gerbrandij, G.
C3 Kevin Haan, den K.
C3 Marc Janssen, M.
C3 Menno Brunia, M.
C3 Ruben Fennema, R.
C3 Tom Wijnia, T.
C3 Corné Nauta, C.
C3 Jente Woude, van der J.
C3 Gerrit Gaastra, G.
C3 Michiel Zuidema, M.
Aantal C3 16  

Team 15-16 Voornaam Volledige naam
D1 Bauke Reijnhoudt, B.
D1 Wessel Wijnja, W.
D1 Jente Schraa, J.
D1 Niek Hoek, van der N.
D1 Wout Kamstra, W.
D1 Anne Klaas Bootsma, A.K.
D1 Rutger Sijbesma, R.
D1 Gerbrand Kramer, G.
D1 Jelmer Brouwer, J.
D1 Arjen Stremler, A.
D1 Niels Janssen, N.
D1 Tiemen Bergmans, T.
D1 Tjerk Andringa, T.
D1 Joop Altenburg, J.
D1 Jens Hiemstra, J.
Aantal D1   15
D2 Roan Lichthart, R.
D2 Rick Lijklema, R.M.M.
D2 Remi Bootsma, R.
D2 Jelmer Dijkstra, J.
D2 Sybren Vries, de S.
D2 Thomas Oane Nijdam, T.O.
D2 Timo Schuijff, T.
D2 Jasper Abma, J.
D2 Thiadmer Agricola, T.
D2 Jelte Spoelstra, J.
D2 Rico Kupers, R
D2 Haije Hylkema, H.
D2 Pieter Wijnia, P.
D2 Tiemen Groot, de T.
D2 Rutger Nijdam
D2 Sietse Pieter Boer, de
Aantal D2   16

Team 15-16 Voornaam Volledige naam
E1 Sije Schaar, van der S.
E1 Ate Schaap, A.
E1 Niels Hiemstra, N.
E1 Gjelt Kempe, G.
E1 Sjirk jetse Vellinga, S.j.
E1 Redmar Wiersma, R.
E1 Pieter Valk, van der P.
E1 Yke Gaastra, Y.
E1 Milan Weg, van der M.
Aantal E1   9
E2 Redmer Stegenga, R.
E2 Jesmer Zonnenberg, J.
E2 Niels Lelyveld, van N.
E2 Timen Boer, de T.
E2 Jesper Paauw, J.
E2 Stern Kok, S.
E2 Niels Terpstra, N.
E2 Raymond Terpstra, R.
E2 Jan Bootsma, J.
E2 Bartele Bouma, B.
Aantal E2   10
E3 Sybo Wiersma, S.
E3 Jalko Tanja, J.
E3 Ruben Orsel, R.
E3 Jorrit Velde, van der J.
E3 Jesse Fennema, J.
E3 Jildert Hiemstra, J.
E3 Tom Koopman
E3 Jochem Postma, J.
E3 Tobias Jellema, T.
E3 Meine Boonstra, M.
Aantal E3   10
E4 Mare Diever, M.
E4 Nynke Albada
E4 Larissa Eupper, L.
E4 Judith Weerdt, van der J.
E4 Minke Postma, M.
E4 Berend Santema, B.
E4 Rutger Altenburg, R.
E4 Tom Wander, T
E4 Ridzert Veldman, R.
E4 Jesse Krimpen, van J.
Aantal E4   10

Team 15-16 Voornaam Volledige naam
F1 Jorrit Stap, J.
F1 Luuk Meijer, L.
F1 Pieter Bouma, P.
F1 Jelle Tiede Vellinga, J.T.
F1 Sietze Bouma, S.
F1 Auck Dijkstra, A.
F1 Tsjalling Bouma, T.
F1 Rients Klein Swormink, R.
F1 Jorn Hiemstra, J.
F1 Sibrand Stremler, S.
Aantal F1   10
F2 Johan Gaastra, J.W.
F2 Philip Eupper, P.
F2 Wiebren Tjitte Tamminga, W.T.
F2 Bram Veenje, B.
F2 Wybrando Terpstra, W.
F2 Jort Hiemstra, J.
F2 Jorrit Stenekes, J.
F2 Achmed Moalin, A.
F2 Marijn Groot, de M.
Aantal F2   9
F3 Sjoerd Andringa, S.
F3 Tygo Zijlstra, T.
F3 Nienke Zijlstra, N.
F3 Wouter Boschma, W.
F3 Sytze Bouma, S.
F3 Sander Velzen, S.
F3 Herman Vinke, H.
F3 Henk jan Nijdam, H.J.
F3 Jarno Weij, van der J.
F3 Daniel Jochum Veenstra, D.J.
Aantal F3   10
Minileague Jesse Hoitema, J.
Minileague Corrie Ymkje Altenburg, C.Y.
Minileague Geer-Jan Diever, G.
Minileague Eelke Meer, van der E.
Minileague Tjeerd-jan Greidanus
Aantal Minileague   5

Team 15-16 Voornaam Volledige naam
MC1 Anna Herder, A.
MC1 Ilse Schuijff, I.
MC1 Marinthe Nijdam, M.
MC1 Jikke Schaar, van der J.
MC1 Fenna Boer, de F.
MC1 Ilse Dijkstra, I.
MC1 Froukje Altenburg, F.
MC1 Esther Eems, van der E.
MC1 Nynke Eems, van der N.
MC1 Marit Tineke Albada, M.T.
MC1 Petra Koopmans, P.
MC1 Femke Heeringa, F.
MC1 Sietske Rommy Nijdam, S.R.
MC1 Benthe Anne Okkema, B.A.
MC1 Femke Terpstra, F.
MC1 Marrit Hiemstra, M.
Aantal MC1 16  
MD1 Emma Walstra, E.
MD1 Nynke Jager, N.
MD1 Sigrid Meer, van der S.
MD1 Evie Bouma, E.
MD1 Anieke Koenen, A.
MD1 Sterre Veldhuizen, S.
MD1 Tessa Wijnia, T.
MD1 Renske Walstra, R.
MD1 Marije Rijpma, M.
MD1 Silke Tolsma
Aantal MD1 10