Evenementen in december 2022

Hierlak docht fertuten
18 januari 2004
De nije SDS League
20 januari 2004

Op tongersdei 12 febrewaris freegje wy elkenien nei de kantine ta te kommen.

Om 21.30 oere sille wy mei  5 “alleswitters” fan SDS in kenniskwis dwaan.

De folgende hearen geane de útdaging oan:

Robert Sijbesma

Willem Wijnia

Wichard Deinum

Durk Okkema

Pieter Kamstra

Binnekoart heare jim mear fan ús.

(Freddy, Kees en Aant)