De nije SDS League

Wa wit alles????
19 januari 2004
LC: Langs de Kant
20 januari 2004

It sjit alwer aardich op mei de winterstop en dus komt de nije SDS League der ek wer oan.

Hjir kinne jimme de nije dielnimmingsformulieren fine foar de twadde helte fan it seizoen 2003/2004. Jimme moatte jimme team ynleverje foar snein 15 febrewaris 2004. At je ek oan de earste helte meidien hawwe dan doch je automatisch mei oan de twadde helte.

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei: SDSLeague@vv-sds.nl

 

De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside ,hy hinget yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:

*Dielnimmingsformulier SDS League

*Spilerslist SDS League