Evenementen in december 2022

Seleksjes -sneon-
28 maart 2008
Weppers snein 30-3
29 maart 2008

At wij fan alle wedstriden de útslach binne hawwe dan binne wij bliid. At wij fan alle wedstriden in lyts ferslachje krije, mei wat bysûnderheden, dan binne wij as protters as bliid. Mail nei dizze adressen

12:15 SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 4  ôflast
14:30 SDS 5 (zat) – Oudehaske 4 (zat)  2-0
14:30 SDS A1 – ONSTOP63 A2  5-3
9:00 SDS D1 – Berlikum SC D1  ôflast
9:00 SDS E2 – Zeerobben E3  ôflast
10:00 SDS F1 – Annaparochie St. F1  ôflast
10:00 SDS F3 – Mulier F2  ôflast
19:30 RES D2 – SDS D2  1-2
14:30 Waterpoort Boys 1 (zat) – SDS 1  0-5
12:00 Nijland 2 (zat) – SDS 2 (zat)  ôflast
11:15 Gorredijk E2 – SDS E1  4-3
9:00 Leeuwarden E3 – SDS E3  4-5
9:00 WZS F1 – SDS F2  ôflast
9:00 Mulier F3 – SDS F4  ôflast

WPB 1 – SDS 1   0-5
It kleure yn Snits giel en read. Gelokkich wiene der ek noch 5 doelpunten fan SDS. 
Henk , Hendrik (2) , Mark en Jelmer skoorden.
Bij SDS wiene der twa giele kaarten bij WPB sân en twa reade.

SDS 5 – Aldehaske 4   2-0
In  gelykopgeande striid. Skiedsrjochter Bouma hold it koart en dat kaam de sfear te goede. Folkert Rients Vellinga, hielendal fan Boalsert kommen sûnder kramp, gie nei hûs mei kramp en in doelpunt. Ype Tiemersma skoorde ek wer. Fierders wiene der allinne mar útblinkers.

SDS A1- ONS A2     5-3
In doelpuntrike wedstriid. It waard úteinlik 5-3. Doelpuntenmakkers wiene Feiko Broersma, Freek Tichelman en Jacob van Wieren. Der waard ek in  strafskop mist. Moarn kinne jim sjen wa’t opnommen wurdt yn it Clarence Sluierklassemint.