Seleksjes -sneon-

Weppers freed 28-3
28 maart 2008
Utslaggen sneon 29-3
28 maart 2008

SDS 1 moat út tsjin WPB om 14.30 oere. Om 13.00 fuort.
Skelte, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Hendrik, Arjan, Jelmer, Henk, Mark, Anne, Harm, Redmar, Jaap

Nijland 2 – SDS 2  om 12.00 oere (fuort om 10.45 oere)
Geert, Feite, Jildert, Jelmer, Jeroen, Dennis, Marten, Gerrit, Jan Simon, Stefan, Syb, Remco, Hjalmar

SDS 3  – Leeuwarder Zwaluwen 4   12.15   (der wêze 11.15)
Kasper, Arjen, Bauke, Sjoerd, Ralph, Sybren, Willem, Sjoerd(058), Wichard, Anco, Jentsje, Jan, Jeroen , Ronny

SDS 4  is frij ,mar giet op mentaliteitstraining

SDS 5 – Oudehaske 4 14.30    (der wêze 14.00 oere)

Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Tjeerd, Sipke, Aant, Piet, Durk, Ype, Folkert R., Klaas

Old Boys 1 – Waihopai 1 (oanwêzich 11.30 oere, Surrey Park, Invercargill)
Grubby, Sam, Ryan, Glenn, Gordy, Mark, Richard, Tim, Bruce, David, Jonathan (plus noch in pear mannen werfan ik de namme net kin) en Dirk-Yde.
De wedstriid begjint om 12.30 oere, dat is 00.30 oere sneons jim tiid.