Utslaggen sneon 25-5

Weppers freed 24-5
24 mei 2013
Moandei yn de rie
26 mei 2013

Mochten jim fuotbald hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700.

    útslach
9:00 SDS D3 – Zeerobben D4  0-12
10:10 SDS F2 – SWZ F4  16-1
10:10 SDS F4 – IJVC F3  9-1
10:15 SDS C2 – WWS C1  1-2
12:00 SDS D2 – Harlingen D1  1-4
12:30 SDS 4 – Scharnegoutum’70 3  3-1
14:30 SDS 5 – VVI 3  0-3
14:30 SDS VR2 – Friesland VR1  g.n.t.
9:30 Mulier MC1 – SDS MC1  útsteld
10:00 Irnsum E2 – SDS E4  4-6
10:00 IJVC E3 – SDS E5  10-3
10:00 Workum F2 – SDS F1  4-1
10:15 Joure SC E7 – SDS E3  2-2
11:15 Nieuweschoot F2 – SDS F5  g.n.t.
12:15 Rood Geel VR1 – SDS VR1 5-2
14:00 MKV’29 B1 – SDS B1  

Materialen inleveren.

Willen de leiders en trainers die nog in het bezit zijn van SDS – materialen

zoals coachjassen, sleutels, shirts, ballen, waterzak, biddons etc. deze inleveren

op dinsdag 28 mei a.s. van 19.00 – 19.30 uur vóór de jeugdleiders- en trainersvergadering

of contact opnemen vóór 1 juni a.s.  met

Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein,

telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.

Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS.

SDS B1
Wolle alle B’s die de TESTSOKKEN noch net in levere ha, dit TIISDEI dwaan bij Foeke.
Namens Boudewijn en Douwe Durk, alfest betanke.
 

Sds Vr tsijn Read giel 2-5 ferlern 
it wie de leste wedstriid fan it zeisoen,sa as gewoonlijk wer eeen peptalk foar de wedstriid.
de froulje begunnen tige gemotiveerd oan de wedstriid ,de 1 ste goal foel al tige gau foar ûs
ja en dan moatte je er druk op sette en dizze fest halde ,wat net slagge al hoe goed se hun best ek dienen
it waard al redelijk gau 1-1 jammer mar helaas ,we setten troch we lieten de moed net hingje en dan ha je  fan die wedstriiden en dit wie er ien fan dat wat je ek prebearje ,dat it net slagget en wer em soks oan leit ja zis it mar ,wie it de heras hekwurken wat om hast alle fjiden hinne stie wer troch de froule sich op slûten fielden ik wiet it net.
sa at jimme lêzen ha in e kop fan dit stikje we ha ferlern it is net oars .
in dizze wedtriid ha we ek ôfskie nommen fan  margriet rienstra en antje stenekes ja ha der een ein oan it fuotbaljen breide.
dizze twa spilsters krigen een publieks wissel krekt foar it einde fan de wedstriid ,we ha harren betanke foar hun inset mei een boskje blommen en een applaus fan de mei spiilers.
ik woe by dizze er mar een ein oan breidzje en we moatte it oare jier mar wer efkes in it waar sjen en op fjilden.
ik woe fan ôf dizze kant alle spiilers een noflik en goeie simmer ta winskje en betanke foar hun inset 
groetnis pieter lieder fan fruolje 1
 
PS: Doelpunten wiene der fan Sieta en Jildou

SDS E4 wint “op karakter” fan koploper Jirnsum
Thús hie SDS E4 hjearder mei 6-3 ferlen fan Jirnsum en sy wiene noch steeds wol in bytsje ûnder yndruk fan dizze grutte tsjinstanders. No moast SDS út spiele  tsjin de koploper. Ik gie moai gelyk op mar al redelik gau makke Jirnsum de earste treffer tsjin SDS. Net folle letter wie dêr it antwurd fan SDS, 1-1. Doe, troch in lyts misferstân fan de side fan SDS, waard it 2-1 foar Jirnsum. Wer net folle letter ús antwurd troch ús net hiel grut, mar o, sa snelle spits, 2-2. In protte kânsen fan beide kanten , mar fan sawol ús kant as die fan Jirnsum waard it doel knap verdedigge. Flak foar rêst wist Jirnsum toch nog te scoren, wertroch wy mei 3-2 efterstân de rust yn giene. Nei de rest hiene wy de wyn yn ‘e rêch. Al frij gau makke Jirnsum in moaie treffer, 4-2 foar Jirnsum. De koppen giene  in lyts bytsje hingjen. Toch wisten wy wer troch te brekken en al frij gau wie dêr wer in doelpunt foar ús, 4-3. Krekt al rûkten de SDS-ers in oerwinning en krigen sy fleugels. It wiene allegjear kânsen en Jirnsum kaam mar moeilik oan spieljen ta. En ja hjear. Wer in treffer, 4 gelyk!. Mei de wyn yn ‘e rêch waard it doel fan Jirnsum bestookt. En sa as te ferwachtsjen wie dêr dan de treffer fan SDS, 5-4 foar SDS. De spilers wiene net mear te hâlden en de leiders hiene de billen by elkoar fan de spanning. It einsignaal wie hast te ferwachtsjen. Wer wist SDS it doel te bestoken en mei in moai ôfstânskot en in bytsje holpen troch de wyn makke SDS de klus ôf. 6-4 foar SDS.
Herman

SDS F5

Troch in mis kommunikatie is de wedstryd fan F5 tsjin Nieuweschoot F2 juster net troch gongen. Nieuweschoot hie de wedstryd ferplaatst nei 9.30 ipf 11.15 mar der wiene de lieders fan F5 net fan op de hichte. 

Oare opsjes wiene der by Nieuweschoot net dus is de wedstryd net spiele.

F5 hat is seizoen ofsluten mei in training en partytsje efter de sporthal en nog in “borrel”en in ysco oan de stamtafel yn de kantine! 

Dus derom wie der net in utslach te melden…

Groeten,

Liesbeth

Efkes Balje
Stel no ris dat alle Efkes Ballers fan justerjûn in jier as 7 wiene en dat sij yn ien sin sizze moasten wat se der fan fûnen:
Johan H: zullie fonden mij niet leuk, want ik keerde alles in het doel en ik winde.
Wouter H: ik fondt het wel leuk, want onze Remco deed ook mee en ik winde.
Pieter de B: ik goaltjewachte lekker en dat fonden hullie niet leuk, mar wij winden wel
Aant H: ik was bij Pieter, Wouter en Johan en wij wonden.
Pieter V: ik had de hele middag op de wip gespeeld of zo en dat was heeeeel leuk
Remco H: ik heb heel veel gedraafdt en zo en geschoten en zo, maar zij stonden stonden steeds in de weg, vooral dy Wouter
Klaas vd W: wij voetbalden wel naar voren maar kregen steeds een kounter om de oren
Harry: wij voetbalden heel goed maar begrijpten elkaar niet zo goed op het laatst voor het doel.