Evenementen in december 2022

Seleksjes sneon 14-3(ynkl. froulju)
13 maart 2009
Weppers snein 15-3
15 maart 2009

Mail de útslach, in koart ferslach en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen

    útslach
12:15 SDS 3 – IJVC 2  1-0
12:30 SDS 4 – Franeker SC 7  2-1
16:15 SDS 5 – Broekster Boys 4  0-0
14:30 SDS 6 – Walde De 3  2-2
14:30 SDS A1 – LSC 1890 A2  0-1(staakt)
10:30 SDS B1 – Oosterlittens B1  5-1
9:00 SDS D2 – Franeker SC D3  1-4
9:00 SDS E3 – Oosterlittens E3  0-13
9:00 SDS E4 – Joure SC E7  0-2
10:00 SDS F2 – TOP’63 F2  0-5
10:00 SDS F3 – Oosterlittens F1  1-4
14:30 LTC 1 – SDS 1  3-2
14:30 Urk 3 – SDS 2  0-2
11:00 Scharnegoutum’70 C1 – SDS C1  2-3
11:30 Makkum D2 – SDS D1  0-4
12:00 MKV’29 DA2 – SDS DA1  7-0
14:00 Warga DA1 – SDS DAJ  2-1
10:00 Foarut E1 – SDS E1  1-4
10:00 Zeerobben F3 – SDS F1  0-7
10:00 Nicator F2 – SDS F4  0-13


LTC 1 – SDS 1
SDS 1 ferliest mei 3-2 yn Assen. Mei de rêst wie it noch 3-1. Neffens de ferhalen wienen de 3 tsjingoals kadootsjes. De goals fan SDS waarden makke troch Erik en Dirk-Yde.
Sjoch hjir foar it ferslach fan Siem Sikma.

Urk 3 – SDS 2
SDS 2 pakt knap 3 punten op Urk. Binnen in kertier stie it al 0-2. De doelpuntenmakkers op Urk wiene Arjan Posthumus en Gerrit Flisijn. Sjoch hjirûnder foar it wedstrydferslach fan Klaas Okkema:

SDS 2 pakt trije punten op Urk!! 

‘t Hie hiel oars rinne kinnen, al yn de earste minút kaam de spits fan Urk frij foar Marten,

mar hij makke it net ôf. Dêrnei wienen wij wer goed bij de les, it stie goed , de romtes lyts en we sieten der boppe op. Nei sa’n 7 minúten waard Arjen op de rjochterkant foart stjoert en syn foarset waard rêstich en ‘cool’ ôfmakke troch Gerrit. Nei in kertier kamen we op 2-0, bij in ‘skrimitch’ foar de goal wie Arjen der as de hinnen bij en kopte de bal yn it net!! It lêste healoere fan de earste helte krige sawol Urk as SDS gjin kânsen mear. Nei de rêst moast Urk komme , mar gefaarlik waard it net. It kombinaasjefuotbal, wer’t sij sa goed yn binne, waard harren ûnmooglik makke. Se spylen hieltyd faker de lange bal. Feite út in frije traap en Hindrik krekt nêst út in korner , wienen ús bêste kânsen yn dy twadde helte.Nei 95 minúten spyljen fluite de skiedsrjochter foar it lêst. Willem stie wer in bearepartij te flachjen, Klaas en Jelmer ha genietsje kinnen fan in moaie party fuotbal. Mannen, dit wie in echte teamprestaasje. Efkes genietsje fan de oerwinning. Nije wike stiet Staphorst op it programma , dan sille we opnij oan ‘e bak moatte, ien ljipaai makket noch gjin broedsje!!

Klaas.

SDS 3 – IJVC 2
SDS wint mei 1-0 fan IJVC. Peter Sybesma makke al gau 1-0. SDS 3 krige genôch kânsen op de 2-0, mar de bal woe der net yn. Lokkich genôch wie keeper Sjoerd van Beem like skerp as foarige wike en foarkaam hy op ‘e nij dat SDS punten ferspile.

SDS 4 – SC Franeker 7
Ek 3 punten foar SDS 4. Wy binne benijd hoe ’t dit ta stân kommen is. Twa doelpunten wiene der fan Johan Delfsma.

SDS 5 – Broekster Boys 4
Djiptepunt fan de wedstryd wie it útfallen fan Gerrit Terpstra mei in knibbelblessure. De 0-0 tsjin de koprinner wie in goeie prestaasje. It stie as in hûs en der wiene sels hiele grutte kânsen op in doelpunt.

SDS 6 – De Wâlde 3
Krekt foar tiid koe SDS 6 syn earste puntsje feilich stelle troch in benutte pingel fan Harm-Auke Dijkstra. Dyselde Harm Auke makke ek it earste doelpunt.

SDS A1 – LSC A2
Al gau yn de wedstryd makke LSC knap de 0-1. SDS koe hjir net folle tsjinoer stelle. LSC krige de beste kânsen, mar der foel gjin goal mear. Yn de 81 minút hie de skeids der gjin nocht mear yn nei spul mei de lieding fan SDS.

Warga DA1 – SDS DAJ
Hjoerd nei Wergea (hoewel Andre steeds meer moeite krijgt om de weg te vinden),
Een paar feitjes:
– SDS creerde kansen en scoorde de eerste uit-goal in de comp. (Sieta)
– Wergea speelde matig en scoorde 2 keer, maar had wel minder kansen.
– De scheids was ……(lid van Wergea, dus floot hij thuis)
– Het veld was hobbellig en …..
– Van de week raakte Marije H (je wel die van Sipke H) geblesseerd, sterkte met het herstel
Maar het ergste deze middag was dat onze super linksmid. geblesseerd raakte met een vervelende blessure.
Myriam heel veel sterkte toegewenst namens het gehele team, en rust goed uit zodat je weer z.s.m. mee kan met je team.
Myriam haar enkel is zwaar gekneusd en opgezwollen, na een bezoek aan MCL heeft Feike haar thuis gebracht.
Feike nog bedankt voor je service, grote klasse.
Famkes dit was een matige wedstrijd, die meer verdiende dan 1 doelpunt. Als vrouw van de wedstrijd blonk Amarins uit, terwijl wij als team weer een staaltje van team sport hebben laten zien, TOP. Ook willen we Mette en Kim nog even bedanken omdat deze al eerder 90 minuten gedraafd hebben met de dames, en ook nog meespelden met de eigen DAJ.
Prettig weekend en tot dinsdag om 19:00 (stipt)—kunnen we trainen op afmaken.
hoi hoi, 
Andre Christiaan

SDS A1–LSC 1890 A2
De wedstriid is net útspile. Dit is neffens my de 1e kear dat ik in staakte wedstriid meimeitsje. En dat nei ± sawat 29 jier (op 1 dei nei) aktyf west te ha yn it fuotbal.
De ‘dei’ begûn freed einliks al. Doe skille Remco dat hy moarns yn MRI-scan hân hie en it dit bliken dat hy in skuorke yn de meniskus hie. Dernei Freek oan de line. Hy hie tongersdei in dikke ankel krige yn de (fan ús kan minne) oefenwedstriid tsjin Easterlittens. En Albert wie der ek net, dat en Leiden en wy yn lêst! Fan de B-junioaren wienen Kristian, Ayanle en Martin mei. De lêste mocht betiid ûnder de brûs, want hy ‘frege’ der om.
Yn de bestjoerskeamer sitte we tige gesellich yn it foarpetear mei skiedsrjochter Aukes. It liket in hiele moaie middei te wurden. Twa fuotbaljende ploegen en lekker fuotbalwaar. Dat gie ek bêst foar eltsenien. Einliks in skiedsrjochter die goed by it spul wie en in lekkere pittige pot.
Yn de 6e minút spilet Wytse de bal yn de fuotten fan de spits fan LSC. Dit foele baaske grypt syn kâns daliks en skoart 0-1. Dit kear in ferrassende opstelling. Andries spilet loftsefter, Jarco loftsfoar (nei al 90 minúten by de B’s), Jacob mid en Doede spits.
Yn minút 80 giet it mis. We binne yn de oanfal, de bal wurdt breed op Andries spile. De grinsrjochter fan LS
C docht de flagge hurd op en del. Op om’t der tocht dat it bûtenspul wie en del om’t der seach dat it net sa wie. In kertier derfoar hie skiedsrjochter Aukes út deselde posysje foar bûtenspul fluitte yn ús foardiel. Mar yn deselde situaasje no floot hy ek, mar dit kear ûnterjochte! We meitsje wat drokte oan de sydline en de man yn giel komt nei de line en Lody seit: “Zet je zonnebril even af”. Dit komt letter op papier as in mislediging fan de skiedsrjochter.
No goed, dochs rint de beste man fan it fjild en der wurdt staakt. Hy komt net mear út de klaaikeamer en it is oer. Spitich, hyl spitich, want dat wie net yn de sfear fan de middei.
No ja, it ferwarskrift is op de bus en we rekkenje der op dat LSC 1890 noch foar 10 minúten yn Easterein komt. Miskien kinnen we nei de wedstriid noch efkes mei syn allen traine.
Groetnis,
Klaas
(klik
hjir foar it útgebreide ferslach)

SDS E4  –  SC Joure E7     0  –  2
Joure thuis  altijd lastig en dat zou ook blijken.
Bij de aftrap ging het gelijk op, het was even aftasten hoe beide ploegen speelden.
Na 8 minuten was het voor Joure raak  0 – 1.
We speelden de eerste helft helemaal niet zo slecht alleen Joure was even wat beter dan ons dat was alles.
Met  0 – 1 de rust in, dus alles was nog mogelijk. Na wat technische instructies van beide leiders gingen we vol goede moed beginnen aan de tweede helft. Ook de tweede helft begonnen we goed en we kwamen soms gevaarlijk dicht bij het doel van Joure, maar het mocht niet baten.
Joure scoorde in de tweede helft nog een doelpunt en dat was tevens de eindstand.
We hebben gevochten als leeuwen maar Joure was een klein maatje te groot.
Een verloren wedstrijd  was wel een domper omdat onze jongens dit niet waren gewend.
Na bijna twee seizoenen alle wedstrijden te hebben gewonnen moest dit toch een keer gebeuren.
Oene Bauke Zijlstra


Nicator F2 – SDS F4
Met 10 man gingen we vol goede moed voor een eerste overwinning naar Nicator die ook 2 keer verloren hadden. Als snel in de wedstrijd bleken we het doel van de tegenstander veel makkelijker te vinden. Tjerk had de 0-1 op de voet maar miste helaas. Daarna brak Mark de ban en stonden we voor het eerst op voorsprong. De handjes gingen massaal de lucht in. Het bleef nog even spannend maar toen ging het snel. Dirk, Eljer,  Stan, Rutger en Douwe Jan wisten het net ook nog te vinden. We gingen met 0-6 de rust in, en Stijn had als doelman geen bal in de buurt gezien. In tweede helft gingen we vrolijk door. Chico en Stijn pakten ook hun doelpuntje mee en ook Michiel kwam nog gevaarlijk dichtbij het doel. Douwe Jan scoorde zelfs nog 3 keer. Uiteindelijk werd het 0-13. Met zo´n talentvolle selectie zal het ons niks verbazen als Ton du Chatinier woensdag a.s. tussen 17:30 en 18:30 stage loopt aan de Skoalleseize.
Robert