Evenementen in december 2022

Weppers freed 13-3
13 maart 2009
Utslaggen sneon 14-3
13 maart 2009

Hjir de seleksjes foar sneon 14 maart:

LTC 1 – SDS 1 
11.45 fertrek mei de bus
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Arnoud, Tsjipke, Henk, Tsjalling, Dirk Yde, Anne, Harm, Redmer en Jaap.

Urk 3 – SDS 2

12.30 fertrekke
14.30 fuotbalje
Marten, Hendrik, Wichard, Dennis, Gerrit, Feite, Jildert, Jan Simon, Pieter, Sietse, Syb, Arjan, Jelmer en Eeltsje.

SDS 3 – IJVC 2 
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje

Remco B., Bauke, Geert, Stefan, Hjalmar, Ralph, Sybren,Willem, Sjoerd, Andrew, Jentsje, Sjoerd, Peter, Jeroen en Jan (l).

SDS 4 – SC Franeker 7
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje

Hendrik E., Gerlof-Jan, Gerlof Obed, Ronny, Jelte, Erwin, Lieuwe, Johan, Rudy, Pieter G., Romke, Coen, Frans Pieter en Pieter-Lieuwe.

SDS 5 – Broekster Boys 4
15.45 der wêze
16.15 fuotbalje

Klaas K., Bertus, Stoffel(fluitet), Ype B, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Marco, Aant, Piet, Durk, Gerrit, Ype T., Klaas V.,Jappie en Daan(flagje).

SDS 6 – De Wâlde 3 
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje

Rudy, Ids B., Harm-Auke, Klaas M., Folkert-Rients, Douwe, Steffen, Gert-Jan, Sytse H., Pytrik, Johnny, Martijn, Doede en Bram.

MKV’29 DA2 – SDS DA1 
Fertrek: 10.50 oere
Fuotbalje: 12.00 oere
Leider: Floris Hiemstra
Flagger: Christian Hoekstra
Seleksje: Amarins, Anke, Anna Marijke, Antje, Cindy, Geertje, Joutsen, Kim, Margriet, Marleen, Sjoukje en Wiepkje.

Wa binne der net by de senioaren:
Mark (skorst)
Robert (oefenje mei skippybal)
Jeroen (leiderje by B1)
Dirk (lêst fan ‘e knibbel)
Donny (Treffer lêze yn Snits)
Paul (toeterje)
Bote (op ‘e lange, brede latten)
Arjen (drok mei fan alles)
Christoffer( je ne le sais pas)
John (who knows?)
Ivo (oefeningen fan de fysio probearje)
Gerrit (wij witte it ek net mear)
Bas (ruften himmelje)
Rinse ( Bas helpe)
Albert-Jan (spul ferhiere)
Jacob-Sjirk (oplieding post)
Willem V.(blesseard)
Jelle (ljippen SMS’e)
Eddy (kaartsjes keapje foar Ajax – Olympique Marseille)
Anco (sjoch Arjen)
Trienus (ambulânseboat op ‘e nij yn de wosk sette)
Jacob (yn ‘e planten)
Ids (bij de boer)
Tim (yn it hout)