Utslaggen senioren en A1 13 sept.

Rottevalle 4 – SDS 5 ôflast
12 september 2003
Doelpuntenmakkers
13 september 2003

SDS 1 – Makkum 1        3-1

Doelpunten: Hendrik de Jong (2) Harm Stremler (strafskop)

Oeverzwaluwen 2 – SDS 2     2-1

Doelpunt Harm Auke Dijkstra (Auke Hiemstra mist krekt foar tiid strafskop)

Flamingos 2 – SDS 3       2-5

Doelpunten: Gerard Posthumus (2), Roel Sybesma, Peter Kusters, Jentsje Jorritsma

SDS 4 – Tzummarum 2    0-7

Rottefalle 3 – SDS 5 ôflast fanwege it moaie waar(?)

SDS A1 – Rood Geel A1  4-1

Doelpunten: Durk de Jong 4 x