Útslaggen SDS 13 novimber

Wepperkes -sneon-
13 november 2004
Wepperkes -snein-
14 november 2004

It hjerstige waar hat er foar soarge dat net alle wedstriden trochgeane. Yn Easterein binne de fjilden bêst mar yn Harns, de Lemmer, Boalsert en Grou skynt it te wiet te wêzen want C1, D1, F1 en F3 geane net troch.

Ek yn Hallum is it wiet, dus hat SDS 4 ek frij hjoed. Yn Starum sil it ek wol hurd waaie mar SDS 1 giet gewoan troch.

utslach doelpunten
SDS 2 – Heerenveense Bo 2 2-1 Skelte, Willem
SDS 5 – NOK 3 2-2 Gearard, Bas de Haan
SDS A1 – Mulier A1 2-0 Hjalmar Ruiter (2)
SDS B1 – Gorredijk B1 9-0 Jildert(2) Paul (2), Feiko(2)Jelmer, Redmar, Ralph
SDS B2 – ONSTOP63 B2
SDS C3 – Leeuwarder Zwal C2 5-2  Thijs(2) Jelmer, Ronald, Jan
SDS D2 – Mulier D1
SDS E3 – Leeuwarder Zwal E2 0-10
SDS E4 – Balk E3 0-6
SDS F2 – Frisia F7
SDS F4 – Frisia F13
QVC 1 – SDS 1 2-1 Hendrik
Workum 3 – SDS 3 4-1 Anko
Wykels Hallum 3 – SDS 4 xxxxx
Harlingen C1 – SDS C1 xxxxx
Heerenveense Bo C3 – SDS C2 7-3
CVVO D2 – SDS D1 xxxxx
Scharnegoutum’7 E1 – SDS E1
Oeverzwaluwen E1 – SDS E2      2-3
JV Bolsward F1 – SDS F1 xxxxx
GAVC F4 – SDS F3 xxxxx

Wa’t mear útslaggen wit, kin it maile nei info@vv-sds.nl