Utslaggen 21 april

Seleksjes sneon
20 april 2007
Wepperkes -sneon-
20 april 2007

Utslaggen, nijtsjes, doelpuntenmakkers, prachtige aksjes , bysûndere reddingen en koarte ferslaggen stelle wij tige op priis.
Maile kin nei
dizze adressen

 

    útslach
14:30 SDS 1 – Oeverzwaluwen 1  1-1
12:15 SDS 3  – IJVC 2  0-1
12:45 SDS 5  – Tzum 3  2-3
10:30 SDS C1 – CSL C1  3-2
9:00 SDS D2 – SneekWitZwart D4  8-0
10:00 SDS D3 – ONS Sneek D4  6-1
9:00 SDS E1 – Workum E1  2-8
9:00 SDS F1 – GAVC F1  3-2
10:00 SDS F3 – Minnertsga F2  1-12
11:00 SDS F4 – JVC Nylan 2000 F2  1-6
11:00 SDS F5 – LSC 1890 F9  4-0
14:30 Zeerobben 2 (zat) – SDS 2  1-4
13:50 Joure SC 6 (zat) – SDS 6  0-6
12:00 CVVO A1 – SDS A1  1-1
12:00 Zeerobben B1 – SDS B1  1-1
12:30 ONSTOP63 B3 – SDS B2  5-0
10:15 CSC D2 – SDS D1  0-5
9:00 Frisia E4 – SDS E2  8-1
10:30 Zeerobben E4 – SDS E3  1-4
11:30 LSC 1890 E5 – SDS E4  3-0
10:15 ONS Sneek F2 – SDS F2  2-1

Bij de wedstriden

SDS 1 – Oeverzwaluwen 1  1-1
Oeverzwaluwen woe graach winne en dat bliek hieltyd mear hoe langer de wedstryd duorre. SDS fuotballe plichtmatich en it like wol of wiene der gruttere belangen yn  Harns.  De seleksje sa as dy tongersdeitejûn trochjûn wie, wykte aardich ôf. De Haitsma’s diene net mei en Wesley en Johannes stiene dêrtroch yn de basis.
Tsjipke Klaas Okkem skoorde prachtich út in frije traap de 1-0. Nei de thé kamen de beantsjes út Koudum goed werom en sij skoorden de 1-1. Tjsipke Klaas krige twa kear giel  en dus read. It lêste hektyske kertierke kaam SDS goed troch.
(opmerking redaksje: SDS mist de echte ambysje om der foar te gean. In 5-de plakje seit dus alles)

Zeerobben 2 – SDS 2    1-4
In prima oerwinning fan SDS  2. Doelpuntenmakkers wiene  Arjan Posthumus, Skelte Anema, Feite de Haan en Jan Simon Jelsma.
 

SDS 3 – YVC 2    0-1
SDS 3 is hielendal út foarm. In ferlies fan 0-1 seit alles.

SDS 5 – Tzum 3    2-3
Yn Tsjom hie SDS 5 ferlern en sij woene sa graach winne yn Easterein. Dat slagge net. Tzum 3 is in goeie ploech dy’t routine en snelheid goed wit te brûken.  Ype Tiemersma skoorde twa kear.

sc Joure 6 – SDS 5    1-8
It is net faak dat wij SDS 6 as de ploech fan de dei beneame kinne. Sij wûnen mei 1-8 fan Joure. Doelpunetmakkers wiene Hjalmer Ruiter (2), Rudy Dijkstra (2) Ivo Donath (syn earste doelpunt sûnt 1992 of sa) Lieuwe vd brug, Willem Veenstra en Tiemen Vermeulen.

CVVO A 1- SDS A1   1-1
In doelpunt fan Andrew Feijten wie genôch om in gelukspul binnen te heljen en te min foar de oerwinning.

Zeerobben E4 – SDS E3: 1 – 4
In Harlingen troffen we vandaag in Zeerobben E4 een sportieve tegenstander. Alle bravour voor de wedstrijd ten spijt, en ondanks prima positiespel stonden we met de rust nog maar op een magere 0 – 1 voorsprong.
De komst van de linksbenige Martijn Hoogerwerf in ons team blijkt een prima aanwinst, Martijn welkom. In de tweede helft hebben we gedaan waar we voor kwamen: winnen ! De Harlingse eer werd in de laatste minuut gered ten koste van onze verdediging die al een beetje aan het zonnige weekeinde waren begonnen. Overal, goed gespeeld jongens, en er wordt gefluisterd dat jullie het kampioenschap in de tas hebben.
Richard Oukes

SDS F1-GAVC 3-2
De uitraap war naam en metien golfde it voetbal hin en wer. fief minuten der nei spiel de Frank nei mathijs en helde uit de bal kaam ien e kruising.
1-0 een minuut er nei ik spielde de bal nei Watze-Jacob ik kieg de bal werom.
ik spielde ik werom toen sjite Watze-Jacob op doel goal 2-0.
een minuut der nei de kieper sjit uit ik krei de bal ien mien vutten spile via ja dehan van de kieper tsjin de lot een peer minuten der nei spilde Frank de bal nei mei ik wol uithelje mar ik krij een skouder ien mien gesicht en een minut leter wie de eerste helft oaroen.
De twade de helfd war it spannend it war 2-1 2-2 mar Watze-Jacob maket een aktie.
paaste de bal nei mei ik geen twa man farbei ik sjit en scoor 3-2 leste 30 seconden.
Ik geen twaa mannen far bei van 11 meter astoan komt die via de lot oer.
Toen wie de wetstried oaroen 3-2 en we bine een plakje om heeg gongen
Gertjan hie goeie redingen Wiebe en Remco verdedigten prachtig Jorit wie krek optiet
Gerwin voetbalde ik goed it teamwork wie best goed en wij wurde fisieker .                                   
Habtamu De Hoop