Seleksjes sneon

Wepperkes -freed-
20 april 2007
Utslaggen 21 april
20 april 2007

De technyske kommisje en de lieders hawwe tongersdeitejûn de folgende yndieling makke foar sneon.

SDS 1 – Oeverzwaluwen 1       14.30 oere

Hendrik de Jong
Jacob K. Haitsma
Erik Haitsma
Tsjeard Halbersma
Floris Hiemstra
Wesly Hoitinga
Tsjipke K. Okkema
Henk Postma
Mark Postma
Robert Sijbesma
Tsjalling Sikma
Dirk Yde Sjaarda
Johannes Tichelman
Jaap Toering

Zeerobben 2 – SDS 2    14.30 oere (fuort om 13.00 oere, tink om goeie skuon meinimme foar kuenstgers)

Kees Adema
Skelte Anema
Feite de Haan
Geert Dijkstra
Dennis Dijkstra
Marten Faber
Robert Hoekstra
Jan Simon Jelsma
Pieter Kamstra
Arjan Posthumus
Anne. Stenekes
Harm Stremler
Bote Strikwerda
Jos Zonderland


SDS 3 – YVC 2    12.15 oere

Sjoerd van Beem
Remco Bervoets
Ruurd Boorsma
Wichard. Deinum
Anco Elgersma
Jentsje Jorritsma
Stefan Krimpen
Lieuwe Meijer
Sybren Nauta
Arjen van Putten
Sjoerd Rispens
Frank Rypma
Gerlof Veldstra
Jeroen Wagenaar

SDS 5 – Tzum 3     12.45 oere

Jaap Boekholt
Eddy de Boer
Ids Boersma
Bertus Bootsma
Stoffel Bouma
Tjeerd Dijkstra
Aant Hofstra
Piet Kempe
Klaas Molenmaker
Durk Okkema
Jacob Plantinga
Roel Sijbesma
Ype Tiemersma
Folkert R Vellinga

Joure 6 – SDS 6     13.50 oere

Pieter L  vd Valk
Jelte de Boer
Lieuwe vd Brug
Rudy Dijkstra
Harm A Dijkstra
Ivo Donath
Pieter Groenveld
Bas de Haan
Gerlof J Hofstra
Coen Rameau
Hjalmar Ruiter
Willem Veenstra
Tiemen Vermeulen

Wa binne der net en werom net?
Jelle de Boer aaisykje
Jeroen Brouwer blessure
Ype Burggraaff blessure
Trienus de Jong blessure
Sipke Hiemstra blessure
Wouter Hylkema drukke
Albert Jan Joustra blessure
Geert Poeze blessure
Jan Stenekes blessure
Gerrit Terpstra blessure
Bas de van der Wey blessure
Klaas Visser blessure
Willem Wijnia blessure
Jappie Wijnia blessure
Syb Overal bôle bakke
Rinse Joustra fakansje
Christiaan Hoekstra flagje
Jacob S Joustra hekkelje
Dirk de Jong oare drokte
Gerrit Hingst oppasse
Auke Hiemstra poppekeamer fervje
Romke de Jong yn it hea
Erwin de Boer neigeniete fan doelpunt 
Pytrik Hiemstra oare sport