Útslagen oefenwedstriden

Ferstoppe!
25 januari 2004
Tarieding kandidaten kenniskwis(1)
25 januari 2004

* SDS 1 hat juster syn oefenwedstriid yn Snits mei 3-1 wûn. De wedstriid waard spile tsjin LSC. De wedstriid tsjin WPB waard ôflast en nei in soad beljen blike LSC wol fuotbalje te kinnen. Foar SDS skoorden Wichard, Tsjipke en Jacob-Klaas. Gert-Jan Hiemstra wie wer aardich fit en spile in knappe pot.

* SDS 2 – Oudehaske waard ôflast y.f.m. te min man by SDS 2. SDS 2 wit noch hieltiten net at sy de 1e periode ek pakt hawwe. Neffens ús bronnen is Oeverzwaluwen-Flevo Boys juster foar de 3e kear ôflast.

* Blauw-wit ’34 – SDS 6-1 Mei in skitterende goal fan Albert Jan Kamstra op oanjaan fan Mark Postma.

* Nijland B1 – SDS B1 ôflast.