Ferstoppe!

Keepster op doel
24 januari 2004
Útslagen oefenwedstriden
25 januari 2004

It mailadres fan SDS sit wat ferstoppe. Wat der yn sit witte wy noch net mar op snein kin it net ferholpen wurde. At jimme wat hawwe mail it dan efkes nei detreffer@vv-sds.nl . At jimme de lêste dagen wat mailt hawwe mail dit dan efkes op ‘e nij.