Evenementen in december 2022

Wepperkes -woansdei-
19 januari 2005
Wepperkes -freed-
21 januari 2005

Allegear kinne jimme de rubryk “de âlde doaze” út de Treffer. It is altiten dreech om hjir moaie âlde foto’s foar te krijen. Hawwe jimme noch âlde SDS-foto’s lizzen, lit it ús witte. Wy kinne der fêst wat mei. Wy kinne de foto’s scanne en dan krije de foto werom. Wy kinne sa mei syn allen in moai SDS-archyf meitsje. Mail nei info@vv-sds.nl

Wy fûnen ek noch in moaie âlde foto. Wy witte allinne net welk team as dit is en wannear as dizze foto nommen is. Kinne jimme ús dat fertelle en witte jimme wa as op dizze foto steane? Mail it nei info@vv-sds.nl

Klik op de foto foar in fergrutting.

Degene dy ’t alle spilers by namme wit fertsjinnet hjirmei in bierke yn ‘e sporthal kommende sneontejûn.