Ut- en ferslaggen 3-10

Weppers freed 2-10
1 oktober 2015
Weppers snein 4-10
3 oktober 2015

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700. 
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!
Graach sels!
 

09:00 SDS E2 LSC 1890 E7  4-1
09:00 SDS E3 SC Bolsward E7  4-1
09:00 SDS MC1 SC Bolsward MC1  1-2
10:10 SDS F2 QVC F1  1-2
10:10 Minileague Minileague  
10:30 SDS B1 Balk B2  7-1
11:15 SDS C2 AVC C2  6-2
12:15 SDS 4 SSS’68 2  2-3
12:45 SDS VR2 Nieuweschoot VR1  g.n.t.
14:30 SDS 2 Oeverzwaluwen 2  4-1
14:30 SDS VR1 Warga VR1  g.n.t.
08:45 Franeker SC D5 SDS D2  5-3
08:45 LSC 1890 MD1 SDS MD1  9-2
09:00 Oeverzwaluwen C2 SDS C3  5-1
09:00 CVVO F1 SDS F1  7-3
09:00 SC Bolsward F7 SDS F3  3-3
09:30 QVC E1 SDS E1  4-3
10:25 Leeuw.Zwaluwen B2 SDS B2  15-0
10:30 Oosterlittens C1 SDS C1  4-0
11:00 Workum E6 SDS E4  1-6
12:00 Dronrijp/Foarut D2 SDS D1  2-3
14:30 Oeverzwaluwen 3 SDS 3  2-1
14:30 DWP 1 SDS 1  2-1
14:30 GAVC A1 SDS A1  6-2

DWP 1 – SDS 1 2-1
Beide ploegen wienen aardich oanelkoar weage al soenen je dat neffens de stan net sizze. DWP stiet boppe-oan en SDS is oan it punten sprokkeljen ûnderyn de 3e-Klasse. It ienige ferskil tusken DWP en SDS juster wie eins mar ien man; Bart Holtrop, de spits fan DWP. De ploegen dienen neat foarinoar ûnder, mar doe SDS yn de twadde helte (nei in saaie earste helte) júst wat sterker wie slûch hy ta; 1-0 foar DWP. Dirk-Yde Sjaarda slagge der mei in knappe goal 3 minuten foar tiid foar dat it 1-1 waard en dat puntsje koe moai mei nei Easterein. Doe kaam allinnich noch ien kear Bart Holtrop. Yn de 93e minút kopte hy fier boppe eltsenien út de bal stiif yn de fierste krús. Spitich puntferlies dus yn Sint-Jut, mar alle fertrouen foar de thúswedstryd kommende sneon tsjin de mannen fan WPB.

SDS 2 – Oeverzwaluwen 2 4-1
It is in skoft lyn dat SDS 2 mar leafst trije wedstriden efterelkoar wûn hat. Juster barde dit troch in 4-1 oerwinning op Oeverzwaluwen 2. De Koudumers wienen neat minder, mar SDS liet sjen knap kounterje te kinnen en genôch kansen kreëre te kinnen. De doelpunten waarden makke troch Sjoerd de Vries, Tseard, Ralph en Pieter Kamstra. Kommende sneon stiet de útwedstryd tsjin Lions op it programma.

GAVC A1 – SDS A1

SDS A1 is aan een mooi seizoen bezig. Nog niet eenmaal verloren, ook niet in de beker. De wedstrijd tegen GAVC werd dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.
Maar in de warming up bleek al dat er niet de juiste instelling was. Voor de wedstrijd werden de spelers door de leiding nog eens duidelijk erop gewezen dat het in de wedstrijd echt beter moest dan in de warming-up. Deze boodschap kwam niet over.  Onoplettendheid in de verdediging zorgde dat we al na 2 minuten met 1-0 achter stonden.
Daarna pakte we het beetje bij beetje op.  Kansen voor Lourens, die op de voeten van de keeper schoot en Jorrit V die de paal raakte waren wat wapenfeiten, maar ook hier dwongen we het geluk niet af. De 2-0 viel na 20 minuten en de 3-0 na 40 minuten uit een vrije trap van de zijkant. Steeds opnieuw was er geen overtuiging, geen beleving en geen focus om de dingen te doen waar we nu juist goed in zijn. Zelfs ons positiespel was matig.
In de rust met elkaar geprobeerd om de kopjes  omhoog te krijgen en iig een goede tweede helft af te leveren. Maar ook dat lukte niet. We kwamen wel terug naar 4-2 maar gaven de 5-2 en de 6-2 wel weer heel makkelijk weg.
SDS A1 heeft vanmiddag een duur lesje gekeerd. We weten nu dat we op 80% inzet maar een matige ploeg zijn die van iedereen kan verliezen.
Gelukkig weten we ook dat het beter kan en moet. Zaterdag de wedstrijd tegen de koploper Franeker A1. Dan kunnen we gelijk zien wat we van deze zaterdag hebben geleerd.

Tzum VR 1 – SDS VR1
Raar mar wier. SDS VR1 soe tsjin Warga fuotbalje en waard ôflast omdat Warga te min spylster hie.
Tzum hie frij hjoed en omdat dizze twa op 19 maart dochs tsjinelkoar moatte, is de wedstriid in oantal moannen nei foaren helle.
De wedstriid:

Doelpunten fan Gerry, Jeska(2), Amarins (2) en Sieta

SDS B1 – Balk B2
De B1 heeft vandaag een geweldige prestatie neergezet door met 7-1 van Balk te winnen.
Helaas zijn ons inschopballen meegenomen door derden. De ballen lagen naast de kleedboxen onder het kastje met het speelschema. Aan het net hangt een label met B1 erop dus moet het makkelijk herkenbaar zijn. Heb je de ballen even geleend dan graag de ballen retour od even bellen met 06-26785381.
Gr. Hans (namens B1)


Easterlittens C1d – SDS C1   4  –  0
Hjoed ut tsjin de koprinner ut Easterlittens C1d. De d betsjut dat der 3 dispensatiespylers mei spylje kinne. Easterlittens hat gjin B-junioren, dus dizze jongens spylje yn ‘e C’s. Einliks is dit neat, mar it is betocht troch de KNVB en dan sil it wol goed weze.  By Easterlittens dus allegeare 2e jiers C’s oanfult mei trije B-junioren. By us earste oanfal wurd Stan, oars ek net benaud foar in fysiek duel, hielendal under de seaden skopt troch de ferdiediger fan Easterlittens. Mar by Easterlittens wie it allinich mar fysieke kreft en fuotbaljend wie it eins net iens sa geweldig, utsein hun grutte rjochtsbuten. De tsjinstander mei dan wol grut weze, mar ik bin noch hieltiid fan miening dat we hjir wol under  ut fuotbalje koene. Mar bliikbar krije we hjir net de tiid en romte foar en sa komme we net oan it fuotbaljen ta. Te wyld en te unrestich wurd hieltiid de bal foarut peert. Sonde want we ha genoch goeie fuotballers yn ‘e ploeg, mar de wil om te winnen wie der by de measte jongens hoed net. It gers opfrette en de twadde bal is sa belangryk om in wedstriid te winnen. Dit diene we net en sa koe Easterlittens hieltiid gefaarliker wurde, mei nammen troch hun rjochtsbuten. Fertsjinne kaam Easterlittens nei 20 minuten op 1 – 0. Krekt foar rest wurde it ek noch 2 – 0. De twadde helte mei in wat oare opstelling wurde it wol wat better, mar net goed genoch. Easterlittens koe nog 2 kear score sadat we mei in 4 – 0 ferlies wer rjochting Wommels/Easterein/Itens koene. Ien fan us koe him hiel goed steande halde yn it geweld fan grutte spylers en dat is Wiltsje. Hjoed wie hy alwer hiel goed en hie de beste en grutste spyler fan Easterlittens hielendal yn ‘e buse. We moatte no wol sjen at we der wat mear fuotbal yn krije, want we steane der einliks noch net iens sa min foar. Makkum en Easterlittens steane boppe us, mar kinne net kampioen wurde omdat se dispensatie spylers ha. Allinich Leovardia ut Ljouwert stiet boppe us en die krye we nye wike op besite.
Theo.

LSC MD1 – SDS MD1   9-2
Na de prachtige overwinning van vorig weekend gingen de meiden van SDS MD1 vol goede moed op zaterdagochtend naar LSC 1890 in Sneek. Omdat er drie speelsters niet waren (Marije en Sterre geblesseerd en Nynke wegens persoonlijke omstandigheden) werd het team versterkt door Ilse Dijkstra van MC1. De meiden begonnen voortvarend en na tien minuten stond SDS met 2-0 voor door prachtige goals van Anieke en Ilse. Maar LSC 1890 herpakte zich en bij rust stond het dan ook 3-2 voor LSC 1890. Na de rust bleek dat LSC 1890 toch echt een maatje te groot was en ondanks het goede spel van SDS werd de wedstrijd uiteindelijk met 9-2 verloren. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Mulier op het programma. Als de meiden de goede mentaliteit en inzet van de afgelopen weken houden, dan kan er volgende week wel eens een mooie uitslag volgen!
Groet, Aukje Schellens

Overwinning ontglipt SDS F3 in slotminuut.
SDS F3 speelde vandaag uit en tegen Bolsward F7 een goede partij voetbal
ondanks dat beide teams aan elkaar gewaagt waren kwam SDS toch op 0-2 door Daniel en Sytze.
Toen glipte Bolsward er uit en kwam op 1-2 wat ook gelijk de ruststand werd.
 
In de rust nog de details door genomen met een glaasje ranja volgens mij zat er vermoeidheid pilletjes er doorheen geroerd.
 
In de tweede helft kwamen we op 1-3 door Daniel en hierna kwam Bolsward beter in de partij en het werd 2-3 omdat we toch wel moe werden en vergaten we onze positie op het veld.
En toen in de allerlaatste minuut een hands bal waar toen wel werd voor gefloten (2x hands Bolsward werd weggewuifd.) vlak voor de goal BAM penalty tegen maar helaas Herman kon hem niet keren 3-3
waarop nog wel werd afgetrapt en gelijk werd werd afgefloten voor het einde! 
 
Volop gestreden en ook veel positieve dingen waargenomen!
en dat nemen we mee naar volgende week! 
Dennis

Efkes Balje
Harry Kooistra fan Hinnaard is flagger bij C1 en is in troue Efkes Baller. Sûnt koart sit hij ek bij de draafgroep yn Wommels om “sterker” te wurden en “ynhâld” te krijen.
Ofrûne tiisdei hie hij mei genoegen in pittige training hân en dat hie net allinne kondysje en krêft oplevere mar ek selsbetrouen.
Hij dielde freed de hesjes út en dat is in drege opdracht mei 9 man. Mar syn selsbetrouen holp him: “Doch mij dy âlde man en dy twa mannen fan middelbare leeftyd mar”.
En sa gie it dus los tsjin de “jongerein”. Yn it earstoan koe ploechje 4, lit ús se foar it gemak 
de ZZ-toppers neame, it krekt bijhâlde. Ien of twa doelpuntsjes efter, mar driging om gelyk te kommen.
Mei noch in kertier te gean wie it ferskil fjouwer en doe kaam it der op oan. Kondysje, ynsicht, goed stean en de wil om te winnen. Stadichoan waard it ferskil lytser en je hoege gjin djoerbetelle analitikus te wêzen, om te konkludearjen dat er gjin hâlden mear oan wie.
De befrijende klank fan 8.30 oere fan de tsjerkeklok fan Easterein, joech oan dat de ZZ-toppers wûn hiene mei 2 doelpunten ferskil. Selden sa’n bliidskip sjoen en sa’n wurgens en toarst.
Nei trije bekfol wetter (ploechje 5 hiene dat sa’t it skyn tnet nedich) en fol goeie moed giene de ZZ-toppers de finale yn om 2 de doelpunten. Nei de 1-0, de 1-1 waard it 2-1. Wouter Hylkema mei syn lêste ynspanning knalde yn.
ZZ Toppers: Remco, Harrie, Wouter en Aant
Hiele goeie tsjinstanners: Ferry, Theo, Pieter, Tjerk en Folkert Rients.
Aant