Ut- en ferslaggen 2-11

Aktueel programma
1 november 2013
Weppers snein 3-11
2 november 2013

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700. Twitterje @ff_sds mei fansels ek.

9:00 SDS E1 – Bolsward E2 0-7
9:00 SDS E4 – Bolsward E8  g.n.t.
9:15 SDS D1 – Oosterlittens D2 4-2
10:10 SDS F2 – Oosterlittens F2 12-4
10:10 SDS MC2-Tzummarum MC1 23-0
10:40 SDS D3 – Bolsward D3 0-4
11:50 SDS C2 – Oosterlittens C2 3-3
12:00 SDS 4 – ONS Boso Sneek 5  g.n.t.
13:15 SDS A1 – Irnsum A1 5-0
14:30 SDS 1 – S.C. Stiens 1 0-5
15:00 SDS 5 – Sleat 3 5-1
11:05 MINI LEAGUE F Pupillen
9:00 ONS/BosoSneekC2-SDS C1 2-1
13:15 Bolsward E6 – SDS E3 6-0
9:00 Oosterlittens F1 – SDS F1 3-8
9:00 AnnaparochieMC1-SDSMC1 g.n.t
9:45 Heerenveen E8 – SDS E2 3-5
10:00 Nicator D1 – SDS D4 16-0
10:30 Oosterlittens D1 – SDS D2 6-0
10:30 SWZ F5 – SDS F3 6-2
12:00 Knickerbockers 5 – SDS 2 3-3
12:45 Scharnegoutum 2 – SDS 3 7-0
14:00 Oosterlittens A1 – SDS A2 14-0

*g.n.t.=giet net troch

SDS-Minileague
Sneon om 11.05 wurdt der ek wer spile om de SDS-Minileague.
Hjir de nijste stân en yndielingen foar moarn.

SDS 1 – SC Stiens 1     0-5
De trainers wiksel bij sc Stiens liket gelyk al sukses te hawwen. In fris en feardich fuotbaljend Sc Stiens liet fanôf begjin sjen dat se net yn in krisis sieten troch it opstappen de trainer. SDS hie muoite mei in soad beweging yn de ploech út it doarp fan ús fersoarcher Dooitze.
Jaap Toering moast yn de earste helte gelyk al in kear flink optrede mar koe net foarkomme dat der bij it skoft 0-2 op it boerd stie. SDS krige amper grutte kânsen.
Nei de tee wie der in kertier druk fan SDS mar doelpunten levere it net op. Stiens krige romte en in oantal goeie
kounters levere kânsen op. Twa prachtige doelpunten en in strafskop soarge der foar dat Sc Stiens de fleur der aardich yn hie nei de tiid en dat SDS mei ferskuorrend lege hannen efter bleau.

SDS 2 – Knickerbockers 5    3-3
SDS 2 kaam mei 1 punt mei de bus werom út Grins. Hjir koe SDS wol tefreden mei wêze.
Der waard op keunstgers fuotballe en dat rissulteard faaks yn snel, mar net altiten goed fuotbal. Wol waard it in wedstryd dy’t de muoite wurdich wie om nei te sjen. Hendrik de Jong skeat binnen in pear minuten de bal op de krúzing en Tseard rekke de latte. Doe foel de goal fansels op de oare kant. Krekt foar de rêst waard it sels 2-0 foar de Grinser studinten.
Yn de twadde helte moast der wat barre en doe ’t Ayanle der 2-1 fan makke like der wer fan alles mooglik. 2 minuten letter wie it allinnich al wer 3-1 en koenen de Grinsers efteroer leune. Sy krigen sels flinke kânsen op 4-1, mar lieten dy lizze. Doe ’t Hendrik der knap 3-2 fan makke sette SDS alles op alles. Dit levere in penalty op dy ’t behearst ynsketten waard troch Anne. Al mei al in knap lykspul wêr ’t beide ploegen nei de wedstryd dochs wol tefreden mei wienen.
It fustje bier wat ynsetten wie troch beide ploegen foar it winnende team koe sa nei de wedstryd moai dield wurde troch beide ploegen foardat SDS 2 wer yn de bus nei hûs ta gie.

Scharnegoutum 2 – SDS 3       7-0
Wij hawwe begrepen dat de thúsploech folle better wie en dat 7-0 aardich yn de buert komt fan it krêftsferskil.

SDS 5 – Sleat 3      5-1
De doelpunten binne makke troch Wichard, Robert (2) Jan Simon en Jappie

SDS A1 – Irnsum A1
A1 moest gisteren tegen de koploper, Irnsum.
Door een “overtal” aan goede middenvelders speelden we vorige week in een 1-4-4-2 opstelling en dat ging in mijn ogen goed, en waarom dan veranderen .
Dus weer met 4 middenvelders en 2 spitsen aan de aftrap begonnen.
Na een wat weifelend begin ging het na een kleine aanpassing op het middenveld steeds beter en kregen we kansen, terwijl de achterhoede geen kans weggaf.
Dat resulteerde al snel in de 1-0 na een prachtige aanval, doelpunten maker, Wiebe.
Daarna kregen we legio kansen, Irnsum kwam er niet aan te pas, en het wachten was op de 2-0 en meer.
Op raadselachtige wijze werden er 2 goals afgekeurd, maar we bleven gelukkig rustig, en gingen met een minimaal verschil de rust in.
In de rust bleek maar weer  wat een “goede” ploeg knapen dit is, er werd wat heen en weer “gezeurd” over kansen missen, maar op een zeer volwassen manier werd dat door de rest van de groep de “kop in gedrukt”, grote klasse.
De tweede helft een zelfde spelbeeld, een beter SDS en Irnsum die soms wat kleine kansjes kreeg, maar telkens was daar dan de achterhoede of Bouke die dat onschadelijk maakte.
Lourens heeft het advies in de rust goed opgepakt, en scoorde de 2-0 en 3-0, beide keren na een assist van Wiebe.
Het middenveld speelde echt een goede pot, en dat werd bekroond met een “”frommelgoal” van Teun en, net als vorige week, werd de mooiste voor het laatst bewaard.
Middenvelder Pieter S maakte een wonderschone 5-0, een afstandsschot in de rechter bovenhoek, onhoudbaar voor elke keeper.
Irnsum raakte een beetje gefrustreerd en schopte daarna op alles wat bewoog, en dus niet meer alleen op de bal, maar gelukkig bleven wij, en de scheidsrechter, rustig, waarvoor hulde….
De nul gehouden, 3 gespeeld, 3 gewonnen, 16 voor, 2 tegen, behoorlijk veel publiek langs de lijn, zeer goede trainingsopkomst, kortom, een zeer tevreden trainer/coach. 
Boudewijn.

ONS – SDS C1

SDS was in de eerste minuut al meteen de betere  club en we hadden de meeste kansen. Helaas hebben we ze niet benut en kwame we niet tot scoren. Later in de eerste helft kwam ONS meer op onze helft en viel ook meer aan. Ze creeerden meer kansen, maar keeper Niels en de hele verdediging hadden het supergoed opgelost steeds en goed uitverdedigd. In de eerste helft vielen er geen doelpunten. Hendricus en Pieter gaven ons een goede peptalk in de rust en we begonnen weer fel en goed aan de tweede helft. Ook waren wij meteen weer de betere club, maar we scoorden niet meteen. ONS scoorde de 0-1 en daar baalden we van maar we bleven fel en jaagden op de bal en zo scoorden Wietse de 1-1. Daar waren we superblij mee want ONS staat wel bovenaan. Daarna bleef het tot de laatste minuut gelijkspel. De scheidsrechter vloot niet af, er kwam een onterechte vrije trap en daar scoorden zij de 2-1. ONS heeft dan wel gewonnen maar wij waren beslist de betere club.

Van Peter Hoogerwerf

SDS F2 – Oosterlittens F2 12 – 4
F2 wie sneon danich goed op dreef tsjin Easterlittens F2. Yn de earste helte stie it al 7-0 en de einstân wurde 12-4. Spits Sybo skoarde mar leafst 7 kear, mar ek Stef sjitte der 2 yn en Timen, Jildert en Jochem elk ien. Dat Sybo sa’n soad goals meitsje koe wie foaral ek in teamprestaasje. Ferdedigers Stef en Jesse wienen yn de earste helte hast net foarby te kommen en stipe troch middenfjilders Timen, Jalko en Sybrand wurde de bal goed nei foaren brocht. Fanôf de flanken joechen Timen en Jalko prachtiche foarsetten, die’t Sybo faaks kundig yn goals omsette. Jildert foel goed mei oan en Jochem hâlde in pear ballen fan Easterlittens goed út de goal. Yn de twadde helt wie Stef oan de beurt om te keepen. Mei omdat de jongens wat te gretich wienen om noch mear goals te meitsjen kaam der efteryn wat tefolle romte. Easterlittens hie wol in pear knappe fuotballerkes die’t dêr wol rie mei wisten. Mar F2 skoarde sels ek noch 5 kear, dat der sit wer in dikke oerwinning yn de bûse. Nei ôfrin fan de wedstriid sjitten alle jongens de penalty der yn!
Ien fan de âlders fan F2

Ferslachje  F3 

Sneon moasten we mei de F3 nei Snits SWZ F5.

Dizze kear moasten we it dwaan sunder us altijd positieve lieder Herman.

Mar der sieten we net sa oer yn!

Mei trije memmen soene we dat fest wol rede..

Wer at we mear oer yn sieten wie de tsjinstander,dit wie nl wol in hiele sterke ploeg!

SWZ stean fier boppe oan en ha 68 doelpunten foar en 1 tsjin.

Mar us F3 kinnende jouwe se net gau belies en binne se foar nimmen bang.

De wedstriid begun poer best en troch wilskracht en trochsettingsfermogen makken.

We it de tsjinstander behoarlijk dreech.

Mei rest stun it 2-1 foar SWZ,dit wienen se net went en de jonkjes fan die ploech kriechen

In aardiche preek fan hun lieders.

Nei de rest kamen we wer fit yn it fjild en ha geweldich us best dien om der in machtiche

Wedstriid fan te meitsjen wer fan alles yn siet.

Helaas koene we it net rede en gongen we mei in 6-2 nederlaag nei hus.

At je nei gjean  dat SWZ alle wedstriiden wun hat mei utslachen fan mear as 10-0.

Dan ha wij it ek  sneon  wer super dien!!! 

Trudy Postma.