Evenementen in december 2022

Seleksjes 31-10
29 oktober 2009
Weppers snein 1-11
1 november 2009

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.

    útslach
14:30 SDS 1 – Heerenveense Boys 1   0-0
14:30 SDS 6  – Oostergo 3  4-2
12:30 SDS DA2 – DVBolsward DA3   3-2
10:20 SDS B1 – AVC B1  2-3
9:00 SDS D1 – CVVO D2  g.n.t.
11:10 SDS D3G – Zeerobben D4  0-12
9:00 SDS E2 – CVVO E5  1-2
9:00 SDS E4 – Joure SC E8  0-12
10:00 SDS F3 – Read Swart F2  2-0
10:00 SDS F4 – Heeg F5  1-3
14:30 Balk 2 – SDS 2  2-1
14:30 Heeg 2 – SDS 3  1-3
12:45 Mulier 3  – SDS 4  5-1
14:00 BCV 6  – SDS 5  5-1
12:30 Oudehaske DA1 – SDS DA1   5-1
15:15 GAVC A1 – SDS A1  3-2
11:00 Mulier C1 – SDS C1  0-2
10:30 Woudsend C1 – SDS C2  13-1
9:00 Workum D2 – SDS D2  7-1
12:15 RES E2 – SDS E1  1-3
9:00 Nijland E2 – SDS E3  0-11
12:00 Heerenveen F3G – SDS F1  5-1
9:00 Tijnje F1 – SDS F2  9-0

SDS 1 – Heerenveense Boys 1      0-0
Us ferslachjouwer Siemen Sikma hat ús al witte litten dat it posityf wie. Wij wiene dus benijd nei syn ferslach.

Balk 2 – SDS 2     2-1
Gjin winst foar SDS 2. Dus gjin perioade titel.  Mar miskien wol in ferhaal. It ienige wat wy oan ’t no ta witte is dat SDS al gau mei 2-0 efter stie en Robert Sybesma de 2-1 makke hat.
Harkemase Boys 2 pakt de Perioade nei in 1-0 winst op nûmer 3, Flevo Boys 3. SDS 2 bliuwt kreas 2e.

Heeg 2 – SDS 3       1-3
SDS 3 docht it mar knap. Ek hjoed wûnen sy wer. De earste helte wie SDS 3 seker better as Heeg, mar nei de 1-0 fan Pieter koe dit net omsetten wurde yn in gruttere foarsprong. Heeg kaam foar de rêst sels noch op lykense hichte. Nei wat omsettingen en yn in oanfallende 4-3-3 opstelling begie it by SDS 3 yn de twadde helte lyk te rinnen as in trein. Sy wienen oppermachtich en krigen kâns op kâns. It duorre oan ’t 10 minuten foar tiid dat SDS 3 eindelijk de fertsjinne 2-1 makke út in penalty fan Stefan neidat Gerlof ûnderút helle wie. Pieter makke der úteinlik noch 3-1 fan.

Mulier 3 – SDS 4      5-1
In bijelkoar socht spultsje kinne je it better neame as SDS 4. Der waard gebrûk makke fan SDS 5, SDS 6  en A1 spilers. It spul wie net min mar de gearhing wie der net. De 0-1 fan Ayanle Barkat wie moai. De 5 tsjindoelpunten wiene minder moai.

BCV 6 – SDS 5     5-1
Trije Hoekstra’s en gjin Hofstra yn in alvetal betsjut noch net dat it sukses oplevert. Hampie skoarde de 3-1.

SDS 6 – Oostergo 3
De mannen út Ie (Dongeradiel) koene it net winne fan SDS 6. Doelpunten wiene der fan Bram, Doede, Jan Bouke  en Jan Bouke.

SDS Da 2 – Bolswardia Da 3
We starten de wedstryd om healwei 1’n, wêrby it sintsje hearlik skynde. Ús keepster Tarina wie der hjoed net, Marije H. hat har plakje oernaam. Nei it fluitsinjaal fan Friso starte Boalsert sterk, it rûn wat minder by SDS en se moasten de kop der by hâlde. Boalsert tikte de bal goed troch it team en al nei sa’n 10min. foel dan ek al snel de 0-1. SDS wie der net goed by en it wie sonde dat we dy bal troch lieten. We koene it hjir fansels net by sitte litte en al snel waarden der ferskeidene kânsen kreëare. Spitich genôch woenen de ballen der mar net yn. (Miskien moatte we de namme feroarje fan ‘Jits Spits’ nei ‘Jits Mis’). It mocht net bate en it bakje tee wie al yn sicht. Mar doch kamen wy 1min. foar tiid gelyk te stean. Troch in moaie foarset fan Amarins, koe Jitske de bal der yn krije. Sa hold se har namme doch noch yn eare! En sa smakke de tee ús ek iets better.
Nei de rust krigen we fersterking fan it oare damesteam, Janneke mocht by ús linksfoar spylje. No starten wy sterker, der wiene wer in soad kânsen. Boalsert seach de kânsen ek, mar troch de ferdediging kamen se net altyd. En fansels stie dêr Marije H. tusken de peallen. Ús komplimint hjirfoar, want se hat geweldich keept! De bal kaam fanút sintralespylster Amarins by Jildou, wêrtroch sy him oan de rjochterkant mei koe nimme, mei in geweldige assist flak foar doel en dêr stie ús Jits en mei in tikje kaam dy yn de netten. Trochdat it enthousiasme der noch sterk yn siet by SDS, sjitte Boalsert net folle letter de bal der ek yn (2-2). By ien puntsje woenen wy it net litte en op iens wie dêr mei in hurd skot ús fersterking Janneke dy’t de bal yn it goal sjitte, wat in doelpunt! We koene de winst net mear ôf pakke litte, mar doe gebeurde der wat yn it fjild wat net iderien wit en ek net iderien hoeft te witten. In ûngemakje tusken in SDS spylster en ien fan Boalsert, leide ta in diskusje yn it fjild tusken de lieder fan Boalsert en skeids Friso. De wedstryd wurde op dat momint staakt. De spylsters en it publyk wiene nochal ferbaasd, mar nei it koart petear tusken de lieders en de skiedsrjochter is de wedstryd wer herfetten. Mei noch in pear kânskes oan beide kanten ha we doch de wedstryd ôfslúten mei in oerwinning oan ús kant. Einstân: 3-2.
Tryntsje

SDS B1 – AVC B1
Vandaag trad B1 thuis aan tegen het sterke AVC. SDS is nu op volle sterkte: Rick heeft een voorlopige spelerspas en Wouter Jan is met dispensatie toegevoegd aan B1.
Gestart met een op sommige posities verassende opstelling, deze pakte over het algemeen goed uit. Er was sprake van een gelijk opgaande strijd, met kansen over en weer. SDS had het betere van het spel, mogelijk enige onderschatting van de kant van AVC????
Hoe dan ook, vergeleken met vorige week was het gewoon leuk om naar dit goed samenwerkende SDS te zien. Vlak voor rust wist Jan Friso de score te openen met een schot van zeer grote afstand. Deze kon niet goed door de AVC keeper verwerkt worden, 1-0 op het scorebord. In de rust even wat puntjes op de i gezet, Lodi gaf even een kort theorielesje over de looplijn van de spitsen, en met enkele wissels er weer tegenaan. In de 54e minuut kreeg AVC over onze rechterkant vrije doortocht door een SDS – blessure en wist de gelijkmaker te scoren. Direct hierna, 57e minuut, wist een AVC – er vanuit een corner fraai in te koppen, 1-2 dus. SDS wist slecht uitspelen van AVC direct hierna te verzilveren, Christian voetbalde zich fraai voor de keeper en schoot koelbloedig de 2-2 erin. Hierna volgde nog 20 minuten spannend, soms bloedstollend spel, waarbij AVC de betere kansen had. Bij SDS viel het wat uit elkaar, mede door blessuretjes waardoor hier en daar wat aanpassingen moesten worden doorgevoerd. Een aantal schoten net over en naast, en (bijna) natuurlijk weer een aantal prachtige en soms moedige reddingen van Gerrit. In minuut 75 kreeg AVC net buiten het strafschop gebied rechts een vrije trap mee, het SDS muurtje werd niet snel genoeg opgebouwd en de bal krulde onhoudbaar in het SDS – goal, 2-3. Er volgt dan nog een fase waarin de gelijkmaker er nog inzit, maar ook de 2-4 dreigt. En terwijl de Skoalleseize klok de volledige speeltijd nog niet had weggetikt, floot scheidsrechter Tromp het eindsignaal.
Zoals gezegd, na vorige week een mindere wedstrijd tegen Mulier, heeft de ploeg vandaag laten zien wel degelijk uit het goede hout te zijn gesneden en ging MET ELKAAR vol de strijd aan. AVC heeft ervaren: SDS B1 uit, altijd lastig. Met dank aan  Auke (iv – er), en volgende week Oeverzwaluwen uit!
Ab

Workum D2 – SDS D2
Na twee weken rust was het voor de mannen en vrouwen van D2 even zoeken om de juiste posities te vinden. Lang ging de strijd gelijk op, met veel kansen voor SDS en goals voor Workum. Met een beetje meer geluk had de stand andersom gekund. Bote scoorde in ieder geval zijn eerste goal van het seizoen.
Tjerk

RES E2 – SDS E1
Na twee weken geen competitie moesten we vandaag uit spelen in Bolsward tegen RES E2. Het werd weer een spannende wedstrijd. Al na tien minuten stonden we met twee nul achter, maar de jongens waren nog niet verslagen en wisten voor de rust weer op gelijke hoogt te komen door doelpunten van Yward en Idsert. Na tien minuten gespeeld te hebben in de tweede helft kreeg SDS een vrije trap op ongeveer 15 meter van de goal. Tom ging de vrije trap nemen en schoot de bal fraai over de keeper heen in het doel. Zowel RES als SDS hadden nog enkele kansen maar wij konden toch weer met drie punten terug naar huis. 
Willem

Nijland E2 – SDS E3
We hebben zaterdag gespeeld tegen Nijland E-2 en we hebben gewonnen met 11-0
En de doelpunten zijn gemaakt door Wijtse (2), Peter (2), Wesley (2), Wierd (2), Arnout (1),
Jan (1), Hendrik (1). En ik heb voorzetten gegeven. En ik vond het een leuke wedstrijd.
Groetjes van Jerryt.