Seleksjes 31-10

Weppers freed 30-10
29 oktober 2009
Ut- en ferslagen 31-10
29 oktober 2009

SDS 1 – Heerenveene Boys 1
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Redmar, Freek, Jaap en Arjan.

Balk 2 – SDS 2
12.50 fuort
14.30 fuotbalje
Ewout, Marten, Jelte P., Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Eeltje, Mark, Hjalmar, Robert, Dirk en Sybren.

Heeg 2 – SDS 3
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Bauke, Harm J, Willem, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Peter, Gerlof V, Jeroen, Ralph en Hendrik.

Mulier 3 – SDS 4
11.45 fuort
12.45 fuotbalje

Remco, Bote, Ronny, Jelte, Lieuwe Jan, Rudy, Pieter, Gerlof Jan, Jeroen, Frans Pieter, Pieter Lieuwe, Sipke, Leandro, Johnny en Bauke Jan.

BCV 6 – SDS 5
12.45 fuort
14.00 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Christiaan,  Klaas K. Klaas M., Durk, Jacob, Ype, Marco, Eddy en Daan. 

SDS 6 – Oostergo 3 (skiedsrjochter Stoffel)
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje

Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Igor, Boudewijn, Thomas, Jan, Jan Bouke,  Martijn, Doede, Bram en Peter.

Oudehaske DA1 – SDS DA1
11:00 fuort
12:30 fuotbalje
Anke, Anna Marijke, Antje (2e helft), Chrissi, Geertje, Joutsen, Margriet, Marieke, Nynke (1e en 2e helft), Sjoukje, Susan, Tsjerkje, Wiepkje en Wilma.