Ut Dirks âlde doaze.

Weppers moandei 25-1-2021
25 januari 2021
Hoe komt it mei it amateurfuotbaljen?
5 februari 2021

Dirk de Jong fûn thús yn in âlde doaze noch wat nijsgjirrige SDS-teamfoto’s út it ferline. Hy wit de jiertallen sa net mear, mar wol wat ’t der op steane. Jim sille fêst lju herkenne.


Boppe :Tinus Hoekstra, Tsjipke Okkema, Dirk de Jong, Hendrik Kuiper, Joram Hofman en Chris Postma.
Under: Albert-Jan Joustra, Jacob-Klaas Haitsma, Mark Postma en Edwin Stoffelsma.


Boppe: Gert-Jan Hiemstra, Jacob-Klaas Haitsma, Gearard Posthumus, Geert-Jan Dijkstra, Joram Hofman, Tsjipke-Klaas Okkema en Klaas Okkema.
Under: Robert Hoekstra, Kees Zijlstra, Jehannes Dotinga, Dirk de Jong en David Starevic.


Boppe: Tinus Hoekstra, Albert Jan Joustra, Jacob-Klaas Haitsma, Hendrik Kuiper, Joram Hofman en Chris Postma.
Under: Edwin Stoffelsma, Mark Postma, Dirk de Jong en Tsjipke-Klaas Okkema.