Ut de âlde doaze: SDS A1 – Heerenveense Boys A1 2006

Sneon 7-11-2020
7 november 2020
Weppers moandei 9-11-2020
9 november 2020

Fan Klaas en Akke de Haan krigen wy ferline wike inkelde prachtige foto’s fan SDS A1 – Heerenveense Boys A1 út 2006. Marco Hoekstra wie doe de koach en Klaas de Haan de flagger.
Wa kin ús mear fertelle oer dizze wedstriid?
Mail nei info@vv-sds.nl

Jildert Hylkema, Feiko Broersma, Paul de Boer, Remco Piek, Jehannes Tichelman, Redmer Strikwerda en Arjen van Putten lústerje nei wat trainer Marco Hoekstra te melden hat.

Trainer Marco Hoekstra en Erwin de Boer.

Ralph Wariman (16), Erwin de Boer (5), Sybren Wesselius, Jildert Hylkema, Paul de Boer, Jehannes Tichelman, Remco Piek, Arjen van Putten, Geert Dijkstra en trainer Marco Hoekstra.

SDS oooooooooooooooooooooooooooooooooooolé!

Marco Hoekstra en Klaas de Haan oersjogge it fjild mei de twa wissels.

In Heerenvener probearet Geert Dijkstra te omspyljen.

Erwin de Boer smyt yn.

Aardich wat supporters oan de kant.

De mannen fan SDS 3 oereidsje it ien en oar. Wy sjogge sawisa Jan Stenekes, Anco Elgersma, Remco Bervoets, Arnold Hoekstra, Wouter Hylkema, Sjoerd van Beem, Jeroen Wagenaar, Wichard Deinum, Albert-Jan Joustra en Lieuwe Meijer.

Jildert Hylkema yn aksje.

Arjen, Ralph, Sybren, Feiko, Marco, Jildert, Ewout en Jehannes moatte efkes wat drinke.

Ralph op folle toeren!

En noch in kear!