Evenementen in december 2022

Jeugdnijs wepperkes
27 augustus 2004
Oflast!!!!!!
27 augustus 2004

Noch 8 dagen kin der in krans “skoord” wurde. Nije wike freed is de lêste dei. Mei it nachtkeatsen yn Easterein foar de boech hie der noch wat feroare kind. Dat is ôflast dus foar sommigen in teloarstelling.

De folledige stân fan saken yn byld:
It krânsenklassemint
Hjir it tuskenklassemint fan freed 27 augustus.

1. Okkema’s Easterein                          12 kransen


Dit sil der dan wol 12 wêze.

2. Haitsma’s Wommels                           11 kransen

Hjirûnder de trije lêste kransen fan de Haitsma’s.3. Strikwerda’s Wommels                       10 kransen

3. Scheltema Easterein                           9 kransen
Helaas Sicco, mei in twadde priis dogge je net mei yn dit klassemint.


4. Broersma’s, Littens                               8 krânsen


Sy moatte net fierder útelkoar hingje want dan passe sy net mear op ús webside.
4. Marten Faber en famylje (of alline)          8 kransen
4. Hiemstra, Hofsleane 19, Easterein          8 kransen
 
5. de Boer, Sudhoeke Wommels                7 kransen


6. Pompstra’s Easterein                            7 kransen

7. deJong /Wijnia Lollum                            7 kransen

8. de Vries Noard Wommels                        6 kransen

9. Strikwerda Spannum                              6 kransen

Binne der noch oare kanshawwers, wy witte it net. Hat immen noch in nije foto, of oar nijs oer kransen , mail ús dan tydlik nei hof.hol@planet.nl