Tsjeard Halbersma takem jier der net mear by

OZZY R.I.P.
19 mei 2003
Geert Hiemstra skorst?
19 mei 2003

It kommende jier sil SDS 1 it dwaan moatte sûnder Tsjeard Halbersma. Hy sil yn it bûtenlân in stage rinne en dat makket it ûnmooglik om sneons te fuotbaljen yn Easterein