Tredde krystdei kwiske

Krystweppers
25 december 2019
Weppers sneon 28-12-2019
28 december 2019

Wij fûnen in aardige omskriuwing fan de seleksje fan 1982-1983. Gjin idee wa’t dat dien hat, mar it sjocht er wol herkenber út at je de jonges in bytsje kinne.

Hjirûnder de omskriuwingen, dêrûnder de nammen en dêrûnder in link wêrop jim it antwurdformulier ynfulle kinne.

De omskriuwingen

De nammen

17 seleksjeleden, wêrûnder de trainer Roel de Wit, de lieder Meinte Sixma en de fagger Geart Hiemstra.

Henk Okkema
Henk Walda
Wouter Hylkema
Klaas Okkema
Roel de Wit
Jan van Asselt
Douwe Dirk Reitsma
Tjipke Okkema
Pyt de Jong
Geart Hiemstra
Jaap Jaarsma
Ids Boersma
Lolke Okkema
Tjeerd Dijkstra
Meinte Sixma
Ulbe Stremler
Henk Ruiter

It antwurdformulier

Fansels dogge  jim mei oan dit kwiske. Ful dan dit formulier yn.

Sukses…..