Transfernijs senioren

SDS-ers aktyf by Ned. kamp. keatsen
5 juni 2003
3 B junioren fan Littens komme nei SDS
5 juni 2003

Der binne 4 nije oanmeldingen foar it kommende jier by de senioren.

Broer Wiebe Ringh komt fan Warkum

Marco Ottens fan Mulier

Jeroen Hoek (hat earder yn Wommels wenne) komt fan ien fan de gedegradearde klups fan Boalsert

Klaas Okkema komt fan Aldegea, wêr’t hy trainer wie.