3 B junioren fan Littens komme nei SDS

Transfernijs senioren
5 juni 2003
Hendrik de Jong wint SDS League!!
5 juni 2003

It kommend seizoen komme der trije jeugdleden fan Littens oer nei SDS om de B-junioren te fersterken.

Dit binne:

Feiko Broersma

Nico Hettinga

Geert Dijkstra

Fan herte wolkom!!!!