SDS-ers aktyf by Ned. kamp. keatsen

Mear foto’s SDS – Trynwâldster Boys
3 juni 2003
Transfernijs senioren
5 juni 2003

Kommend pinksterwykein binne der yn Frjentsjer wer de Ned. kampioenskippen keatsen foar junioren en senioren.

Op sneon binne der op Jong-Nederlân partij ek SDS fuotballers aktyf:

Easterein: Marten Faber, Tjipke Klaas Okkema, en Dirk Y. Sjaarda

Mantgum: Skelte Anema

Wommels: Jacob Klaas Haitsma

Op de bûnspartij op pinkstermoandei, mei 82 partoeren komme de folgende SDS-ers binnen de touen:

Mantgum: Skelte Anema

Wommels: Jacob Klaas Haitsma

Burchwert: Tjerk Okkema

Easterein: Feite de Haan, Tjipske Klaas Okkema en Dirk Y. Sjaarda