Teamyndielingen famkes 2018-2019

Weppers moandei 23-4-2018
23 april 2018
Hendrik de Jong op nei de 100!
24 april 2018

Wy binne hast ein april en de teamyndielingen foar folgend seizoen foar de famkes binne al klear. Koördinator by de famkes, Akke-Rixt Zijsling, rint op de lêste dagen, dus wie it wichtich om it op tiid klear te hawwen. Wy hoopje dat alle famkes ek folgend seizoen fuotbaljen bliuwe. Mochten der noch famkes lid wurde wolle dan soe dat moai wêze, want der soenen noch wol wat famkes by kinne.
As der fragen en/of opmerkings binne dan graach kontakt opnimme mei jeugdfoarsitter Tjerk van der Pol.

It sjocht der oant no ta sa út.

MO17-1

Jikke Schaar, van der
Fenna Boer, de
Ilse Dijkstra
Froukje Altenburg
Esther Eems, van der
Nynke Eems, van der
Marit Tineke Albada
Petra Koopmans
Femke Heeringa
Nynke Jager
Sietske Rommy Nijdam
Benthe Anne Okkema
Femke Terpstra
Anieke Koenen
Marrit Hiemstra

 

MO15-1

Emma Walstra
Sigrid Meer, van der
Jente Mare Zonnenberg
Renske Walstra
Marije Rijpma
Silke Tolsma
Minke Hoekstra
Mare Diever
Berber Visser
Larissa Eupper
Judith Weerdt, van der
Lisa Koenen
Minke Postma

 

MO13-1

Doutsen Porte
Grace Odier
Menna Woude, van der
Rixt Schaar, van der
Prajita Chhetri
Femke Breeuwsma
Fenna Sweering
Dena Walstra
Ilse Hoitinga
Corry Ymkje Altenburg