Stypje fia Rabobank

Eameladressen yn Sportlink
2 december 2014
Weppers woansdei 3-12
3 december 2014Rabobank SúdwestFryslân hat ek dit jier wer de aksje; “Rabo-ledensponsoring”.
As jo lid binne fan de Rabobank dan kinne je
yn de moanne desimber €5,- fan it sponserbudjset

fan de bank jaan oan jo favorite feriening, stifting of ynstelling.

Ek SDS docht dit jier wer mei!
SDS stiet ûnder kode:  RLS 395
Dizze kode hawwe je nedich by it ynfullen fan it stimbiljet wat jim hjir fine kinne.

 
Klanten en leden
Let op:
Klanten fan de Rabobank binne net automatysk lid.
Klanten dy’t stimme, mar noch gjin lid binne, wurde automatysk lid makke.


Alfêst tige by tige!