Stân SDS WK League (8 wedstr.)

Wk-weppers snein 13-6
13 juni 2010
Weppers moandei 14-6
14 juni 2010

Hjir de earste stân fan de SDS WK-League. Syb Overal pakt de lieding, mar stiet mar krekt foar op Anke en Lisanne.
Dizze stân seit fansels noch hielendal neat en je kinne him like goed op ‘e kop hâlde……………


Stân Wa? Wenplak Punten nei 
      Dui-Aus
1 Syb Overal Easterein 45
2 Anke van Asselt Wommels 40
3 Lisanne Stenekes Easterein 40
4 Bauke Dijkstra Easterein 35
5 Douwe Durk Reitsma Easterein 35
6 Paul Reitsma Wommels 35
7 Klaas-Bouke Faber Wommels 35
8 Trienus de Jong Lollum 35
9 Jelle Wiersma Wommels 35
10 Bas van der Weij Easterein 30
11 Wilma Sjaarda Easterein 30
12 Ate Feike de Boer Wommels 30
13 Meinte Wesselius Wommels 30
14 Jan Strikwerda Easterein 30
15 Robert Sybesma Easterein 25
16 Jan Mulder Waaksens 25
17 Hessel Yntema Wommels 25
18 Hammie Westra Wommels 25
19 Feike Jorritsma Easterein 25
20 Aant Hofstra Wommels 25
21 Jan Simon Jelsma Easterein 25
22 Jacob Plantinga Easterein 25
23 Seriette Strikwerda Spannum 25
24 Bote Strikwerda Spannum 25
25 Peter Sijbesma Easterein 25
26 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 20
27 Dooitze”Altyd Boppeoan”
Nauta
Stiens 20
28 Tsjipke Okkema Wommels 20
29 Arjan Posthumus Wommels 20
30 Geartsje Klaversma Wommels 20
31 Immie Kamstra Hinnaard 20
32 Andrew Feijten Easterein 20
33 Johan Delfsma Wommels 20
34 Martin Rienstra Wommels 20
35 Boudewijn Kramer Easterein 20
36 Hendrik de Jong Wommels 20
37 Lolke Hofstra Wommels 20
38 Jeroen Brouwer Wommels 20
39 Bauke Jan Plantinga Easterein 20
40 Kees Adema Berlyn 15
41 Foeke Reitsma Easterein 15
42 Ids de Boer Grins 15
43 De Sippenserboys
(fam. De Hoop)
Wommels 15
44 Jan-Klaas Faber Wommels 15
45 Jan-Thomas Faber Wommels 15
46 Hendrik Eringa Spannum 15
47 Tom & Pieter Wommels 15
48 Ruurd Boorsma Ljouwert 15
49 Jesse Noordmans Spannum 15
50 Igor Kalinowski Wommels 15
51 Anne Stenekes Wommels 15
52 Sytze Kooistra Wommels  15
53 Jacob van Wieren Wommels 15
54 Pieter Kamstra Easterein 15
55 Sjoerd van Beem Wommels 15
56 Esther Hoitenga Wommels 10
57 Gearard Posthumus Heerenveen 10
58 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 10
59 Klaas Dijkstra Ljouwert 10
60 Rixt/Reino Wommels 10
61 Jan Stenekes Easterein 10
62 Jaap Toering Wommels 10
63 Willem Wijnia Wommels 5