Stân SDS EK-League 8 july

Stân SDS EK-league 7 july
7 juli 2021
SDS siket in fersoarger
8 juli 2021

Juster hiene wij de Italianen”dy’t omheech skeaten yn de stân. Dat wiene der mar 3. No binne it de “Ingelsen” dy’t de stân oer de kop smite. Mar leafst 9 man/frou hiene der fertrouen yn: Seriette Strikwerda, Lolke Hofstra, Pieter Sytsma, Johan Delfsma, Trienus de Jong, Brent Overal, Jurjen Eringa, Eeltje Postma en Jelmer Posthumus.

Sij meie 100 punten bijskriuwe en dus in nije koprinner. Liverpool fan Lolke Hofstra imt no de leiding en Jelte Pieter Dijkstra sit op it finketou.

4 debutanten yn de top 10: Rick, Brent. Jelmer en Pieter

Underyn sjocht Jelle Wiersma it ek wol sitten om in skofke tsiis fan Skylge te iten. En mei de bonusfragen binne der miskien wol mear kandidaten noch.
Larson Hek fan Skylge stiet ek al wiken ûnderyn te dûnsjen om ôf te slúten as ‘Hek-kenslúter…..’


Al sjogge wy it al hielendal foar ús dat Ate der mei de ‘poedeltsiis’ fan troch giet…….

 

Stân âlde stân
1 3 Lolke Hofstra Wommels 960
2 5 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 945
3 1 Willem Wijnia Wommels 935
4 8 Jurjen Eringa Rien 905
5 12 Rick Hendriks Easterein 890
6 13 Brent Overal Easterein 890
7 14 Jelmer Posthumus Wommels 890
8 2 Lieuwe-Jan Yntema Swol 860
9 17 Pieter Sijtsma Wommels 855
10 4 Dirk en Mika Easterein 855
11 20 Eeltje Postma Wommels 850
12 22 Seriette Strikwerda Spannum 840
13 6 Anne Stenekes Wommels 830
14 26 Johan Delfsma Wommels 830
15 7 Grietzen Broersma Leeuwarden 825
16 9 Bas van der Weij Easterein 800
17 10 Klaas-Bouke Faber Wommels 795
18 34 Trienus de Jong Wommels 790
19 15 Aant Hofstra Wommels 785
20 11 Hessel Hek Skylge 785
21 16 Frans-Pyter Terpstra Wommels 780
22 18 Okke van der Kamp Aldegea SWF 755
23 19 Margit Cnossen Spannum 745
24 21 Douwe Posthuma Snits 745
25 23 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 735
26 24 Jort Elferink Skylge 730
27 25 Hendrik Engbrenghof Wommels 725
28 27 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 710
29 28 Samme Overal Skylge 705
30 30 Auke Eringa Wommels 705
31 29 Tom Wijnia Wommels 700
32 32 Jesse van der Weide Wommels 695
33 33 Bas Postma Skylge 690
34 31 Pieter Wijnia Wommels 690
35 35 Appie Posthumus Wommels 685
36 36 Robert Terpstra Skylge 670
37 37 Sjoerd de Boer Wommels 670
38 38 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 665
39 40 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 665
40 39 Hessel Yntema Jellum 660
41 41 Jan en Simon van der Vaart Spannum 660
42 42 Pieter Kamstra Easterein 655
43 43 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 640
44 45 Mark Klijnsma Wommels 635
45 44 Bote Strikwerda Wommels 630
46 47 Hendrik de Jong Wommels 610
47 46 Jildert van der Werf Wommels 610
48 48 Anne Jan Hallema Wommels 580
49 49 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 570
50 50 Sjoerd van Beem Wommels 570
51 51 Larson Hek Skylge 560
52 53 Jaap Toering Wommels 560
53 52 Jelle Wiersma Wommels 555
54 54 Ate Feike de Boer Wommels 530