Stân SDS EK-league 7 july

Teamyndielingen manlju senioaren
6 juli 2021
Stân SDS EK-League 8 july
7 juli 2021

Under de 54 dielnimmers binne der 3 dy’t Italië yn de finale ferwachten.
Dus meitsje dy trije meitsje in grutte sprong yn it klassemint.

It is sels sa dat ien fan dy trije de kopposysje ynnimt.

Willem Wijnia mei hjoed yn alle gefallen yn in fuotbalsjurtsje omrinne as grutske koprinner.
Anne Steneks en Grietzen Broersma dy denderje troch Italië de top 10 ek binnen.

Fierders wat lytse ferskowingingen troch in goeie útslach of in goeie toto.

Underyn sjocht it der noch altiten prima út foar Ate Feike de Boer. At hij net tefolle bonuspunten hellet dan sit de tsiis yn de knip

 

Stân âlde stân
1 1 Willem Wijnia Wommels 935
2 1 Lieuwe-Jan Yntema Swol 860
3 2 Lolke Hofstra Wommels 850
4 3 Dirk en Mika Easterein 850
5 4 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 840
6 21 Anne Stenekes Wommels 830
7 26 Grietzen Broersma Leeuwarden 820
8 6 Jurjen Eringa Rien 800
9 7 Bas van der Weij Easterein 800
10 8 Klaas-Bouke Faber Wommels 795
11 9 Hessel Hek Skylge 785
12 10 Rick Hendriks Easterein 785
13 11 Brent Overal Easterein 785
14 13 Jelmer Posthumus Wommels 785
15 12 Aant Hofstra Wommels 780
16 14 Frans-Pyter Terpstra Wommels 770
17 15 Pieter Sijtsma Wommels 750
18 17 Okke van der Kamp Aldegea SWF 745
19 16 Margit Cnossen Spannum 745
20 19 Eeltje Postma Wommels 745
21 18 Douwe Posthuma Snits 740
22 20 Seriette Strikwerda Spannum 730
23 22 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 730
24 23 Jort Elferink Skylge 730
25 24 Hendrik Engbrenghof Wommels 720
26 25 Johan Delfsma Wommels 720
27 27 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 710
28 28 Samme Overal Skylge 705
29 29 Tom Wijnia Wommels 695
30 30 Auke Eringa Wommels 695
31 31 Pieter Wijnia Wommels 690
32 32 Jesse van der Weide Wommels 690
33 33 Bas Postma Skylge 685
34 35 Trienus de Jong Wommels 685
35 34 Appie Posthumus Wommels 680
36 36 Robert Terpstra Skylge 665
37 27 Sjoerd de Boer Wommels 660
38 38 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 660
39 39 Hessel Yntema Jellum 655
40 40 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 655
41 41 Jan en Simon van der Vaart Spannum 655
42 42 Pieter Kamstra Easterein 650
43 43 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 635
44 44 Bote Strikwerda Wommels 630
45 45 Mark Klijnsma Wommels 630
46 47 Jildert van der Werf Wommels 605
47 46 Hendrik de Jong Wommels 600
48 48 Anne Jan Hallema Wommels 580
49 49 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 570
50 50 Sjoerd van Beem Wommels 570
51 52 Larson Hek Skylge 560
52 51 Jelle Wiersma Wommels 555
53 52 Jaap Toering Wommels 555
54 54 Ate Feike de Boer Wommels 530