Teamyndielingen manlju senioaren

De EK-wepper…..
6 juli 2021
Stân SDS EK-league 7 july
7 juli 2021

Hjir binne dan de foarlopige teamyndielingen fan de manlju senioaren foar it kommende seizoen 2021-2022.
SDS 1, 2 en 3 binne ynskreaun foar de bekerkompetysje.

SDS 1:

Anco Bervoets
Douwe jan Vellinga
Erik Haitsma
Gerwin Sijbesma
Hendrik de Jong
Jaap Toering
Jelte-Pieter Dijkstra
Lourens van der Pol
Luuk van der Schaar
Mark Klijnsma
Matthijs Postma
Peter Hoogerwerf
Pieter Sijtsma
Remco Hylkema
Sjoerd de Boer
Stan Korbach
Steven van der Pol
Teun Heeres
Wesley van de Wint
Wiebe Heeres
Wierd Hofstra
Wiltsje Aardema

By SDS 1 stoppet Jacob-Klaas Haitsma. Hy giet yn SDS 3 baljen. Bauke Dijkstra en Habtamu de Hoop gean nei SDS 2. Frank Bervoets wol it efkes rêstiger oan dwaan en giet nei SDS 3. Nij binne de jongens út de JO19; Anco Bervoets, Douwe-Jan Vellinga, Sjoerd de Boer en Wiltsje Aardema. Wesley van de Wint komt oer fan SDS 2.
Douwe Posthuma is de trainer en Robert Hoekstra en Jappie Wijnia syn assistenten. Der wurdt noch socht om in nije fersoarger en in flagger.

SDS 2:

Arjen Los
Bauke Dijkstra
Eeltsje Bootsma
Ewout de Boer
Habtamu de Hoop
Jesse van der Weide
Jort Strikwerda
Jurjen Los
Kent van der Schaar
Kevin den Haan
Lieuwe Vriesema
Niels Hazewindus
Peter Stuiver
Robin van der Weg
Sietse Stoffelsma
Sjoerd de Vries
Stijn Schildkamp
Tjitse Postma
Tom Wijnia
Wessel Schraa

By SDS 2 komt Bauke Dijkstra der dus definityf by en Habtamu de hoop hoopt tiid frij te meitsjen om sa no en dan by SDS 2 te baljen. Fierder komme Eeltsje Bootsma, Kevin den Haan, Tjitse Postma, Stijn Schildkamp en Tom Wijnia oer fan de JO19-1.
Om ’t it keatsseizoen no langer duorret is it foar trainer fan SDS 2 en directeur fan de KNKB Marco Hoekstra wat lestich om yn it seizoen yn te stappen. Der wurdt noch socht nei in oplossing.
Rick Hendriks is wer leider by SDS 2 en Klaas de Haan is wer flagger.

SDS 3:

Anne Stenekes
Bote Strikwerda
Frank Bervoets
Haije-Jan de Boer
Hendrik Engbrenghof
Jacob Klaas Haitsma
Jelmer Posthumus
Jildert van der Werf
Kees Adema
Mark Postma
Marten Faber
Piter van der Pol
Ralph Wariman
Sjoerd Rispens
Skelte Anema
Stefan van Krimpen
Steven Vellinga
Tsjipke Okkema
Watze-Jacob van der Wal
Willem Wijnia
Yward Zijlstra

By SDS 3 binne Cor van de Belt en Pieter Kamstra stoppe en stean Sjoerd Rispens en Skelte Anema op de reservelist. Sy krije al Jildert van der Werf, Steven Vellinga, Ralph Wariman, Tsjipke Okkema, Frank Bervoets en Jacob-Klaas Haitsma der by.
Johan en Inne Heerma stopje as lieders. Inne wol wer probearje te fuotbaljen. Der wurdt noch socht nei in nije lieder(s).

SDS 4:

Aiso Agricola
Allert Turksma
Andries Lanting
Arjan Hallema
Bauke Fopma
Broer Jacob Greidanus
Doede Sijszeling
Doede-Rients Okkema
Eeltje Postma
Epke Boschma
Gerben Gerbrandij
Gerrit Tessemaker
Gert-Jan Hessels
Halbe Willem Overal
Ids de Boer
Jeffrey Werf
Jelmer Brouwer
Johan Postma
Johannes Abma
Jorrit Engelsma
Michael van der Weg
Michiel Zuidema
Pieter de Vries
Remon Bouma
Sytse Hibma
Thomas van der Meer
Tseard Verbeek
Wietse Vink
Tjeerd de Vries

Bram Strubbe, Igor Kalinowski, Jorrit Veldma en Klaas-Bouke Faber binne stoppe, mar Tjeerd de Vries komt oer fan SDS 2.
Allert Turksma,  Johan Postma, Eeltje Postma en Gert-Jan Hessels nimme it liederskip wer op harren.

SDS 5:

Anco Elgersma
Auke Hiemstra
Dirk de Jong
Dirk-Yde Sjaarda
Doede Douwe Koopmans
Feite de Haan
Gert-Jan Hiemstra
Harm Stremler
Harm-Auke Dijkstra
Henk Postma
Ids Boersma
Janpiet van der Meer
Jan-Simon Jelsma
Jentsje Jorritsma
Jeroen Wagenaar
Kerst Hoekstra
Klaas van der Weg
Peter Sybesma
Robert Sybesma
Ronny Wagenaar
Syb Overal
Tjeerd Dijkstra

Wichard Deinum is definityf stoppe mei baljen. Dirk de Jong fan SDS 2 komt SDS 5 fersterkjen lykas Janpiet van der Meer. Janpiet is nij lid en wennet boppe it kafé yn Easterein.
It is de bedoeling dat de seleksje noch fierder fersterke wurdt mei Hendrik Sweering.
Harm-Auke Dijkstra en Gert-Jan Hiemstra sille it team liede en Daan Boersma wit fan gjin ophâlden en sil ek kommend seizoen wer flagje.

Dit is fansels in foarlopige teamyndieling en elke SDS’er is frij ynsetber binnen SDS. Mei 105 fuotballers by de senioaren moat it slagje om kommend seizoen eltse sneon mei 5 teams te fuotbaljen. Trije seizoenen lyn moasten wy it noch dwaan mei 90 senioarenleden.

Mochten je fragen of opmerkingen hawwe oer de teamyndielingen nim dan efkes kontakt op mei de man fan de technyske saken; Jaap Toering.