Stân SDS EK-League 18 juny

Stân SDS EK-League 17 juny
17 juni 2021
Weppers freed 18-6-2021
18 juni 2021

Anne Jan Hallema fytst noch altiten mei de flagge troch it doarp en op Skylge sil it mei Robert Terpstra net oars wêze. Sy fiere as nûmer 1 en 2 noch altiten de SDS EK-League oan.

It is noch net echt it EK fan de ferrassingen…… Dat is ek werom te sjen yn de stân fan de SDS EK-League. Tafallich witte wy fan ien dy ’t juster noch dield tredde stie dat dy foar juster in pear gokkies deryn setten hie. Dat hie him it earste plak opbringe moatten, mar hy mei it no mei it 22e plak dwaan……….

Sjoerd van Beem(sterkaas) giet noch altiten foar de 5 kilo ‘poedeltsiis’ as nûmer lêst!
De ienigen dy’t him noch in bytsje byhâlde kinne binne de Hessels Hek en Yntema.

Noch efkes foar de folledichheid. Der is net ien dy’t Denzel Dumfries as topskoorder fan it EK foarsein hat. Sawisa hat net ien in âld-sc Heerenveen-spiler as topskoarder foarsein…….

1 Anne Jan Hallema Wommels 90
2 Robert Terpstra Skylge 85
3 Klaas-Bouke Faber Wommels 75
4 Hendrik de Jong Wommels 75
5 Rick Hendriks Easterein 75
6 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 75
7 Jan en Simon van der Vaart Spannum 75
8 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 70
9 Jort Elferink Skylge 70
10 Brent Overal Easterein 70
11 Jurjen Eringa Rien 70
12 Mark Klijnsma Wommels 70
13 Jelmer Posthumus Wommels 70
14 Ate Feike de Boer Wommels 65
15 Bas Postma Skylge 65
16 Pieter Wijnia Wommels 65
17 Frans-Pyter Terpstra Wommels 65
18 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 65
19 Aant Hofstra Wommels 60
20 Okke van der Kamp Aldegea SWF 60
21 Hendrik Engbrenghof Wommels 60
22 Willem Wijnia Wommels 60
23 Johan Delfsma Wommels 60
24 Grietzen Broersma Leeuwarden 60
25 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 60
26 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 60
27 Dirk en Mika Easterein 60
28 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 55
29 Seriette Strikwerda Spannum 55
30 Sjoerd de Boer Wommels 55
31 Douwe Posthuma Snits 55
32 Jildert van der Werf Wommels 55
33 Bas van der Weij Easterein 55
34 Auke Eringa Wommels 55
35 Jaap Toering Wommels 55
36 Eeltje Postma Wommels 55
37 Bote Strikwerda Wommels 50
38 Lolke Hofstra Wommels 50
39 Pieter Kamstra Easterein 50
40 Margit Cnossen Spannum 50
41 Tom Wijnia Wommels 50
42 Pieter Sijtsma Wommels 50
43 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 50
44 Jesse van der Weide Wommels 50
45 Jelle Wiersma Wommels 45
46 Appie Posthumus Wommels 45
47 Anne Stenekes Wommels 45
48 Samme Overal Skylge 45
49 Larson Hek Skylge 45
50 Trienus de Jong Wommels 45
51 Lieuwe-Jan Yntema Swol 40
52 Hessel Hek Skylge 35
53 Hessel Yntema Jellum 35
54 Sjoerd van Beem Wommels 25