Speeldagenkalinder 2004-2005

Slachtemarathon 2004
4 juni 2004
Jeugdnijs
6 juni 2004

Ûnder Agenda kinne jimme de speeldagenkalender fine foar it seizoen 2004-2005. Hjir stiet by foarbield yn dat de kompetysje foar standaardalvetallen op 4 september begjint. De bekerkompetysje begjint op sneon 21 augustus. Foar de jeugd is dit op 31 augustus. Foar de rest steane der noch wat opfallende dingen yn. De winterstop begjint op 1e Krystdei. Peaskemoandei(lês Aaipop) en Pinkstermoandei(lês de Bond en fytsalvestêdetocht) wurdt der yn elts gefal net fuotballe. Sjoch hjirûnder foar it hiele skema.

*
Speeldagenkalinder 2004-2005

Mochten jimme noch wat eigenaardichs yn it programma sjen, mail dat dan efkes nei info@vv-sds.nl